Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Koskinen
8/00
27.4.00
V vsk.

Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivu 3Sivu 4Sivu 5Sivu 6Sivu 7


Liikesivistysrahastosta
apurahoja ammattikorkeakouluun

Marja Metso, tiedotus@kyamk.fi

Liikesivistysrahaston kevätjaossa rahoitettiin kauppatieteellistä tutkimusta ja ulkomaisia täydennysopintoja yhteensä 4 miljoonan markan stipendeillä. Stipendejä jaettiin kaikkiaan 200 hakijalle. Kymenlaakson ammattikorkeakouluun tuli kaksi stipendiä, molemmat Kouvolan liiketalousosastoon. Bahrain-ryhmä sai 36 000 mk ja ryhmä nimeltä ulkomaankaupan opiskelijat 30 000 mk.

Ulkomaankaupan opiskelijat -ryhmä sai apurahan opintomatkaa varten joka tehdään syksyllä Fachhochschule Wilhelmshaveniin, Saksaan. Ryhmää johtaa lehtori Raili Heinäjoki, joka on ollut siellä juuri opettajavaihdossa viikon. Opintomatka järjestetään lokakuussa ja siitä saa 2 ov. Mukaan pääsee 10 saksankielessä pidemmälle ehtinyttä opiskelijaa. 

Matka on toteutettu jo useana vuonna, viimeksi keväällä 1999. Opintomatkan tavoitteena on, että opiskelijat syventävät erityisesti alakohtaista saksan kielen taitoaan sekä  parantavat elinkeinoelämän tuntemustaan, perehtyvät Saksan talouselämään, ulkomaankauppaan ja markkinointistrategioihin.

Tänä vuonna yhteistyökumppanina on Fachhochschule Wilhelmshaven. Luennot järjestetään siellä ja sieltä käsin ryhmä voi tutustua myös EXPO2000-maailmannäyttelyyn Hannoverissa sekä sikäläisiin yrityksiin. Paikan päällä voi myös hakea helpommin työharjoittelupaikkoja Saksasta.
 

Tutkimusprojekti
arabikulttuurista
36 000 markkaa saaneen Bahrain-ryhmän tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisen tuotteen sopeuttamistarpeet arabikulttuurin maissa sekä arabiasiakkaiden asenteita ja kuluttajakäyttäytymistä. Arabikulttuurissa hallitseva tekijä on islamilaisuus, joka vaikuttaa kaikilla elämänaloilla. Tutkimuksen päämääränä on tuottaa uutta tietoa arabikulttuureista Kymenlaakson kansainvälisten yritysten käyttöön.

Bahrain-ryhmän muodostavat osastonjohtaja, tilastomatematiikan lehtori Markku Puustelli, markkinoinnin lehtori Ulla Pietilä sekä ryhmä International Business -koulutusohjelman opiskelijoita. Bahrain-tutkimuksen avulla edistetään ammattikorkeakoulun nuorta kansainvälistä tutkimustoimintaa, opiskelijoiden ottamista mukaan tähän toimintaan ja kansainvälistä verkottumista.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa menestymisen edellytyksinä on mm. kulttuurien välisten erojen ja yhtäläisyyksien tunteminen. Kulttuurin vaikutus on otettava huomioon jo tuotteen suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Kymenlaaksolaiset yritykset ovat kansainvälistyneet erittäin voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana (Mäkinen – Tiihonen: Internationalisation Strategies and Motives of Companies in Kymenlaakso,  opinnäytetyötutkimus 1999, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu). Tutkituista 150 yrityksestä, joilla on kansainvälistä toimintaa, yli 60 %:lla kansainvälistyminen oli alkanut 1990-luvulla. 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategiana on tukea laaksokunnan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa niin koulutuksen kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnan muodossa. Kansainvälistyvien yritysten tarpeisiin vastataan englannin kielellä opetettavalla  International Business -koulutusohjelmalla ja kansainväliseen liiketoimintaan liittyvillä tutkimuksilla. 
 

Kaksivaiheinen
tutkimus
Bahrain-tutkimus toteutetaan kahdessa osassa. Ensin on vuorossa teoreettisen viitekehyksen luominen kirjoituspöytätutkimuksena Suomessa. Siinä selvitetään mm. arabikulttuurin ja islamilaisuuden vaikutusta esim. tuotteen väriin ja muotoon, sopeuttamista edellyttävät tekijät ja kulttuurin vaikutus ostokäyttäytymiseen.

Toisena on vuorossa haastattelututkimus Bahrainissa. Kvantitatiivinen kyselytutkimus suoritetaan suhteellisen varakkaassa arabimaassa Bahrainissa, jota voidaan pitää tyypillisenä Arabianlahden maana. Tutkimukseen poimitaan otokset sekä kuluttaja- että vähittäiskauppa-asiakkaista. Tämän tutkimusosuuden yhteistyökumppanina on Associate Professor Dr. Mohammad Akram, University of Bahrain, Business and Management Department. Haastattelujen toteutuksessa käytetään myös opiskelijoiden apua.

Lisätietoja
Osastonjohtaja Markku Puustelli, markku.puustelli@kyamk.fi
Puh. (05) 220 8754 tai 050 339 4754

Lehtori Raili Heinäjoki, raili.heinajoki@kyamk.fi
Puh. (05) 220 8764

Lisätietoja apurahoista

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.
Suomen kulttuurirahasto, http://www.skr.fi/

Liikesivistysrahasto, http://www.lsr.fi/

Säätiöpalvelu, http://www.skr.fi/spalvelu/. Säätiöpalvelu on säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimisto. Säätiöpalvelun tehtävänä on neuvoa säätiöitä koskevissa yleisissä asioissa ja opastaa erityisesti apurahan hakijoita rahoitusmahdollisuuksia koskevissa kysymyksissä.

Säätiöitä ja rahastoja verkossa, http://www.skr.fi/spalvelu/verkossa.html.


[jutun alkuun]
Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivu 3Sivu 4Sivu 5Sivu 6Sivu 7