Hoitotyön koulutusohjelma

Nursing

Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK)

Opintojen laajuus ja kesto: - sairaanhoitaja 140 ov, 3,5 vuotta, - terveydenhoitaja 160 ov, 4 vuotta, sis.sairaanhoitajan rekisteröinnin

Aikuiskoulutus: katso Yleinen osa

Opetuksesta vastaa: - sairaanhoitaja: terveysalan osastot, Kotka ja Kuusankoski - terveydenhoitaja: terveysalan osasto Kuusankoski

Osastonjohtajat:

Koulutusvastaavat:

Terveydenhoito: - THM Sinikka Koho, puh. (05) 220 8840

Opinto-ohjaajat:Sairaanhoitajan tutkinnon rakenne

AMMATTIOPINNOT 32 ov, josta suuntautuvia teoriaopintoja 6 ov
PERUSOPINNOT 38 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 50 ov
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov
OPINNÄYTETYÖ 10 ovTerveydenhoitajan tutkinnon rakenne

AMMATTIOPINNOT 43 ov, josta suuntautuvia teoriaopintoja 28 ov
PERUSOPINNOT 37 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 57 ov
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov
OPINNÄYTETYÖ 13 ov


Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on ihmislähtöisesti toimiva hoitotyön asiantuntija; sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka voi toimia julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä itsenäisenä yrittäjänä. Tavoitteena on erilaisten ja eri ikäisten asiakkaiden hyvän olon edistäminen hoitotyön keinoin. Hoitotyö edellyttää kykyä toimia moniammatillisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja ovat terveydenhuollon laillistettuja ammatteja (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94, Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/94). Opinnot täyttävät Euroopan Yhteisön neuvoston yleissairaanhoidosta vastaavia sairaanhoitajia koskevat direktiivit.

Sairaanhoitajan tutkintoon johtavan
hoitotyön koulutusohjelman opintojen rakenne ja ajoittuminen

Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus(ov)

PERUSOPINNOT 38 OV
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov

YYY0011 Orientoivat opinnot 1
Y001201 Kirjallinen viestintä 1
Y001301 Puheviestintä 1
Y002101 Ruotsin peruskurssi 1
Y002201 Ruotsin jatkokurssi 2
Y003101 Englannin peruskurssi 2
Y003201 Englannin jatkokurssi 2
Y990001 Tietotekniikka 2

Takaisin

Koulutusohjelman perusopinnot 26 ov

Hoitotyön tieteelliset perusteet 6 ov

P520011 Filosofian perusteet 1
P520021 Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2
P520031 Hoitotieteen perusteet hoitotyössä 3

Ihminen ja hoitotyö 8 ov

P520041 Asiakaspalvelu-, ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot 1
P520051 Hoitotyön auttamismenetelmät 6
P520061 Ensiapu 1

Ihminen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä 7 ov

P520071 Psykologia 1
P520081 Kasvatustiede 1
P520091 Sosiologia 1
P520101 Kansainvälisyys ja kulttuuritietous 1
P520111 Ympäristö ja terveys 1
P520121 Sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet 2

Ihminen fyysisenä kokonaisuutena 5 ov

P520131 Anatomia ja fysiologia 2
P520141 Ravitsemus 1
P520151 Terveysliikunta 1
P520161 Mikrobiologia ja patologia 1

Takaisin

AMMATTIOPINNOT 32 OV

Aikuisen hoitotyö 15 ov

A520171 Aikuisen hoitotyö I 5
A520181 Aikuisen hoitotyö II 5
A520191 Aikuisen hoitotyö III 3
A520201 Ikääntyvän ihmisen hoitotyö 2

Yhteisön ja perheen hoitotyö 6 ov

A520211 Lapsen ja nuoren hoitotyö 3
A520221 Väestön, perheen ja yksilön terveyttä edistävä hoitotyö 3

Syventävät ammattiopinnot 5 ov

A520231 Hoitotyön hallinto ja johtaminen 4
A520241 Hoitotyötä täydentävät opinnot 1

Vaihtoehtoiset suuntautuvat teoriaopinnot 6 ov

Takaisin

OHJATTU HARJOITTELU 50 OV

Orientoiva käytännön opiskelu 7 ov

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perushoitotyössä 7

Harjaannuttava käytännön opiskelu

Käytännön opiskelu sisätautien yksiköissä 6
Käytännön opiskelu kirurgisen hoidon yksiköissä 7
Käytännön opiskelu mielenterveystyössä 5
Käytännön opiskelu kotisairaanhoidossa 5
Käytännön opiskelu lastenhoitotyössä 5
Käytännön opiskelu avoterveydenhuollossa 5

Syventävä käytännön opiskelu 10 ov

Vaihtoehtoisesti suuntautuvat käytännön opiskelut 10

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV

OPINNÄYTETYÖ 10 OV

Takaisin

Terveydenhoitajan tutkintoon johtavan hoitotyön koulutusohjelman opintojen rakenne

PERUSOPINNOT 37 OV
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov

YYY0011 Orientoivat opinnot 1
Y001201 Kirjallinen viestintä 1
Y001301 Puheviestintä 1
Y002101 Ruotsin peruskurssi 1
Y002201 Ruotsin jatkokurssi 2
Y003101 Englannin peruskurssi 2
Y003201 Englannin jatkokurssi 2
Y990001 Tietotekniikka 2

Koulutusohjelman perusopinnot 25 ov

Hoitotyön tieteelliset perusteet 6 ov

P521011 Filosofian perusteet 1
P521021 Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2
P521031 Hoitotieteen perusteet I 1
P521041 Hoitotieteen perusteet II 1
P521051 Hoitotyön eettiset perusteet 1

Ihminen ja hoitotyö 7 ov

P521061 Hoitotyön auttamismenetelmät 6
P521071 Ensiapu 1

Ihminen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä 7 ov

P521081 Psykologia 1
P521091 Kasvatustiede 1
P521101 Sosiologia 1
P521111 Kansainvälisyys ja kulttuuritietous 1
P521121 Ympäristö, terveys ja kestävä kehitys 1
P521131 Sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet 2

Ihminen fyysisenä kokonaisuutena 5 ov

P521141 Anatomia ja fysiologia 2
P521151 Ravitsemus 1
P521161 Terveysliikunta 1
P521171 Mikrobiologia ja patologia 1

Takaisin

AMMATTIOPINNOT 43 OV
Koulutusohjelman yhteiset ammattiopinnot 15 ov

Aikuisen hoitotyö 15 ov

A521181 Aikuisen hoitotyö I 5
A521191 Aikuisen hoitotyö II 5
A521201 Aikuisen hoitotyö III 3
A521211 Ikääntyvän ihmisen hoitotyö 2

Takaisin

Terveydenhoitotyön suuntautuvat ammattiopinnot 28 ov

Terveydenhoitotyön perusteet 12 ov

A521221 Johdatus terveydenhoitajatyöhön 1
A521231 Perheen ja äitiyden hoitotyö I 3
A521241 Lapsen ja nuoren hoitotyö I 3
A521251 Kansanterveystyö ja yhteisön hoitotyö 5

Terveydenhoitotyön syventävät ammattiopinnot 16 ov

A521261 Perheen ja äitiyden hoitotyö II 2
A521271 Lapsen ja nuoren hoitotyö II 2
A521281 Työikäisen terveydenhuolto 2
A521291 Terveydenhoitotyön hallinto ja johtaminen 4
A521301 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 2
A521311 Ryhmänohjaus ja moniammatilliset yhteistyötaidot 2
A521321 Hoitotieteen syventävät opinnot 1
A521331 Hoitotyötä täydentävät opinnot 1

Takaisin

OHJATTU KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU 57 OV

Orientoiva käytännön opiskelu 5 ov

Käytännön opiskelu perushoitotyössä 5

Harjaannuttava käytännön opiskelu 33 ov

Käytännön opiskelu sisätautien yksiköissä 6
Käytännön opiskelu kirurgisen hoidon yksiköissä 7
Käytännön opiskelu mielenterveystyössä 5
Käytännön opiskelu lastenhoitotyössä 5
Käytännön opiskelu väestövast. th-työssä I, 5
Käytännön opiskelu kotisairaanhoidossa 5

Syventävä käytännön opiskelu 19 ov

Käytännön opiskelu kliin. äitiyshoitotyössä 3
Kliin. opiskelu työik. hoitotyössä tth:ssa 4
Käytännön opiskelu väestövast. th-työssä II, 12

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV

OPINNÄYTETYÖ 13 OV

Takaisin

Hoitotyön koulutusohjelman opintojen tenttipäivät

Kotka: Maanantaisin klo 8.30 – 10.45 sekä kerran kuukaudessa tiistaisin klo 16.30 – 18.45.

Kuusankoski: Perjantaisin klo 8.15 – 10.15.

Tentteihin ilmoittaudutaan opiskelijapäätteellä tai internetin kautta. Tenttiaikataulu internetissä osaston kotisivuilla.

Opintojaksot

Sairaanhoitajan tutkinto

PERUSOPINNOT 38 OV
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov
Hoitotyön koulutusohjelman perusopinnot 26 ov

Basic Studies in Nursing

HOITOTYÖN TIETEELLISET PERUSTEET 6 OV

Scientific Basis in Nursing

P520011 Filosofian perusteet 1 ov, I

Basics of Philosophy

Tavoitteet ja sisältö: Ihmiskuntaa, yhteiskuntaa ja yksilöä koskevan kuvan jäsentyminen filosofian pohjalta. Perehtyminen keskeisimpiin filosofisiin pääsuuntauksiin ja niiden merkitykseen tieteen ja maailmankuvan muodostumisessa. Arvojen ja niiden merkityksen pohtiminen ihmisen toiminnassa. Etiikan pääteorioihin ja eettiseen päätöksentekoon perehtyminen. Estetiikan merkityksen oivaltaminen ihmiselämässä ja työssä. Harjaantuminen kriittiseen ja reflektoivaan ajatteluun.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen (85%) ja opiskelutehtävien suorittaminen tai vaihtoehtoisesti suoritus kirjallisena kokeena. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Määttänen, P. 1995. Filosofia. Gaudeamus. Helsinki. Tai muu opettajan kanssa sovittava oppimateriaali.

Lisätietoja: Lehtori Mirja Nurmi, Kotka. Lehtori Asta Niemi, Kuusankoski.

Takaisin

P520021 Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2 ov, I–II

Basics of Research and Statistics

Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen tieteenfilosofisiin lähestymistapoihin, tutkimustoiminnan periaatteisiin, tutkimusprosessiin ja tilastolliseen ilmaisuun niin, että ymmärtää ja osaa tarkastella kriittisesti tieteellisiä julkaisuja ja tilastoja. Perehtyminen tilastomatematiikan perusteisiin. Perehtyminen tiedonhakuun; yliopistokirjastot virtuaalikirjastot ja Cd-rom- tietopankit.

Toteutus: Lähiopetus 44 t., itsenäinen opiskelu 36 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, (osallistumispakko 85%). Tiedonhakutekniikkaan liittyvien ym. harjoitusten suorittaminen. Kirjallinen koe.

Oppimateriaali: Uusitalo,H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma.WSOY. Heikkilä, T. 1998. Tilastollinen tutkimus.Tiedonhankinnan opetuksen sisältö: http://www.kyamk.fi/kirjasto/edita.htm.

Lisätietoja: Lehtori Eeva-Liisa Frilander, Kotka. Lehtori Asta Niemi, Kuusankoski.

Takaisin

P520031 Hoitotieteen perusteet 3 ov, I

Basics of Nursing Science

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotyön ja -tieteen historiallisen kehityksen, hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettisten periaatteiden hahmottuminen. Hoitotieteen tutkimuskohteeseen ja sen lähestymistapoihin tutustuminen.

Toteutus: Lähiopetus 60 t., itsenäinen opiskelu 60 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaaritunneilla (osallistumispakko 85%) , tehtävien suorittaminen ja kokeet.

Oppimateriaali:Lauri, S. ym. 1995. Hoitotieteen perusteet.WSOY. Porvoo. Sorvettula, M. 1998. Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan. SSL. Helsinki. Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 1996. Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY (sov. Osin). Porvoo. Sarvimäki, A. & Kalkas, H. 1996. Hoitotyön etiikan perusteet. SHKS. Helsinki. (sov. osin). Marriner- Tomey, A. 1994. Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä. SHKS. Helsinki. Tai Pearson, A., Vaughan, B. 1994. Hoitotyön mallien sovellus. SHKS. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Toini Nurminen, Kotka. Lehtori Sinikka Koho. Kuusankoski.

Takaisin

IHMINEN JA HOITOTYÖ 10 OV

Human Being and Nursing

P520041 Asiakaspalvelu-, ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot 1 ov, I

Skills of Customer Service, Human Relations and Team Work

Tavoitteet ja sisältö: Itsetuntemuksen lisääntyminen ja harjaantuminen omien tunteittensa tunnistaminen vuorovaikutustilanteissa. Luontevan ja aidon kommunikoinnin ymmärtäminen. Motivoituminen asiakaskeskeisyyteen omassa toiminnassaan. Ryhmän toiminnan ymmärtäminen niin, että kykenee osallistumaan rakentavasti erilaisiin opiskelu- ja työryhmiin.

Toteutus: Lähiopetus 20 t , itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa ja harjoituksissa (osallistumispakko 85%). Kirjareflektio. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Ahonen, H. 1992. Vuorovaikutus auttamisen välineenä. Kirjayhtymä. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Päivi Mäenpää, Kotka. Lehtori Pia Ahlroth Kuusankoski.

Takaisin

P520051 Hoitotyön auttamismenetelmät 6 ov, I

Nursing Techniques

Tavoitteet ja sisältö: Oman hoitoideologian pohtiminen. Käsityksen muodostuminen itsestä tasavertaisen hoitosuhteen toteuttajana. Hoitotyön ymmärtäminen ihmisen tarpeista ja tilanteelleen antamastaan merkityksestä lähtevänä. Valmiuksien saaminen hoitotyön perustaidoissa, ja erilaisten ihmisten kohtaamisessa hoitotyössä sekä ryhmässä toimimisessa ja projektityössä. Lääkehoidon ja aseptiikan toteutus. Potilastietojärjestelmiin perehtyminen. Opintojaksoon sisältyy integroituna sosiaalipolitiikan, ergonomian, fysioterapian, lääkelaskennan ja laboratoriohoitotyön opintoja.

Toteutus: Lähiopetus 180 t, itsenäinen 80 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja laboraatiotunneille ( osallistumispakko 85%). Kirjalliset kokeet ja tehtävät. Opintojakson yhteydessä toteutetaan ammattitaitoa tukeva harjoittelu perushoitotyössä.

Oppimateriaali: Oulun ammattikorkeakoulu/Oulun terveydenhuolto-oppilaitos. Hoitotyön auttamismenetelmät. 1997. WSOY. Porvoo. tai Iivanainen, A., Jauhiainen, M., Korkiakoski, L. 1997. Hoitotyön käsikirja. Kirjayhtymä. Helsinki. Infektioiden torjunta sairaalassa. 1999. Suomen kuntaliitto. Helsinki. Ernvall, S. ym. 1999. Lääkelaskenta WSOY. Porvoo. Nurminen, M-L. 1995. Lääkehoito. WSOY/SHKS. Porvoo. Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 1996. Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY. Porvoo. Törrönen, R. Ym. 1996. Elimistön toiminnan tutkiminen. WSOY. Porvoo. (sov. osin). Makkonen, S., Tuokko, S. 1997. Näytteenotto. Edita. Helsinki. Tai Rautajoki, A. 1998. Kliinisten laboratoriotutkimusten näytteenotto-opas hoitohenkilöstölle. Kirjayhtymä. Helsinki. Muut ajankohtaiset julkaisut.

Lisätietoja: Lehtori Helena Tietäväinen, Kotka. Lehtori Kristiina Mettälä, Kuusankoski.

Takaisin

P520061 Ensiapu 1 ov, I

First Aid

Tavoitteet ja sisältö: Valmius toimia ensiaputilanteissa ja tapaturmien ehkäisyssä. Perustietojen saaminen väestönsuojelussa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa. Sairaalaelvytyksen perusteiden tunteminen. Opintojakso vastaa SPR:n ensiapu II-kurssia, josta opiskelija saa halutessaan erillisen todistuksen.

Toteutus: Lähiopetus 32 t, itsenäinen opiskelu 8 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin (osallistumispakko 90%). Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Ensiapu. 1996. SPR. Helsinki. Psyykkinen ensiapu. 1991. MLL, SPR. Suomen mielenterveysseura. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Terhi Hede, Kotka. Lehtori Pia Ahlroth, Kuusankoski.

Takaisin

IHMINEN YKSILÖNÄ JA YHTEISKUNNAN JÄSENENÄ 7 OV

Human Being as an Individual and a Member of Society

P520071 Psykologia 1 ov, I

Psychology

Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen ihmisen psyykkiseen toimintaan ja persoonallisuuteen. Orientaatioperustan luominen psykologista tietoutta edellyttäviin kysymyksiin hoitotyössä.

Toteutus: Lähiopetus 20 t, itsenäinen opiskelu 18t.

Suoritustapa: Alkukoe ennen opintojakson alkua, kirjallinen koe. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta keskustellaan opintojakson alkaessa.

Alkukoeoppimateriaali: Himberg, L. ym. 1994. Psykologia 1. WSOY. Porvoo. Näätänen, R. ym. 1995. Psykologia 3. WSOY. Porvoo. Dunderfelt, T. ym. 1995. Psykologia 5. WSOY. Porvoo. tai Mikkonen, V. ym. R. 1991-1995. Psykologian oppikirjat. 1,2-3,5. Otava. Helsinki. tai Vuorinen, R. ym. 1994-1995. Psykologian perusteet 1,2,3. Otava. Helsinki.

Loppukoeoppimateriaali: Kuusinen, K-L. 1993. Terveyspsykologia. WSOY. Juva. Tai Roti, O., Ihanus, J. 1997. Terveys ja psykologia. Kirjayhtymä. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Hannu Peltonen, Kotka. Lehtori Anne Liikanen, Kuusankoski.

Takaisin

P520081 Kasvatustiede 1 ov, I

Education

Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen ihmisen elinikäiseen henkiseen kasvuun, kasvatukseen ja oppimiseen. Kasvatuksen ja ohjauksen muuttuminen yhteiskunnan muuttumisen myötä. Tutustuminen opetuksen suunnittelua ohjaaviin periaatteisiin ja menetelmiin sekä valmiuksien saaminen monimuotoiseen itsensä kehittämiseen.

Toteutus: Lähiopetus 20 t, itsenänen opiskelu 18 t , projektiopiskelu.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, sovitut tehtävät tai kirjallinen koe. Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

Oppimateriaali: Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995. Johdatus kasvatustieteeseen. WSOY. Porvoo. Peltonen, H. 2000. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Kirjayhtymä. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Hannu Peltonen, Kotka. Lehtori Arjaterttu Hintsala, Kuusankoski.

Takaisin

P520091 Sosiologia 1 ov, I

Sociology

Tavoitteet ja sisältö: Yleiskuvan luominen ihmisestä ryhmän, yhteisön, yhteiskunnan ja ihmiskunnan jäsenenä. Perehtyminen kulttuuriympäristön, yhteiskunnan rakenteen ja sosiaalisten instituutioiden vaikutukseen ihmisen sosiaalisessa käyttäytymisessä.

Toteutus: Lähiopetus 18 t, itsenäinen opiskelu 22 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja arvioitavat tehtävät tai kirjallinen koe.

Oppimateriaali: Sulkunen, P. 1998. Johdatus sosiologiaan. WSOY. Porvoo.

Lisätietoja: Lehtori Hannu Peltonen, Kotka, Lehtori Anne Liikanen, Kuusankoski.

Takaisin

P520101 Kansainvälisyys ja kulttuuritietous 1 ov, I–II

International Interaction and Cultural Knowledge

Tavoitteet ja sisältö: Eri kulttuureihin perehtyminen ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten ymmärtäminen. Erilaisuuden hyväksyminen. EU-tietouden ja kansainvälistyvässä työelämässä tarvittavan tietouden lisääntyminen. Perehtyminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainväliseen yhteistyöhön ja opiskelijavaihtoon.

Toteutus: Lähiopetus 18 t, itsenäinen opiskelu 22 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät. Opintojakson voi suorittaa osana opiskelijavaihtoa ulkomailla. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Opintojakson alussa sovittu materiaali.

Lisätietoja: Lehtori Seija Aalto, Kotka. Lehtori Anneli Williamson, Kuusankoski.

Takaisin

P520111 Ympäristö ja terveys 1 ov, I

Environment and Health

Tavoitteet ja sisältö: Kestävän kehityksen tavoitteiden ymmärtäminen elinympäristön ja terveyden edistäjänä. Perehtyminen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttaviin kemiallisiin, biologisiin ja fysikaalisiin tekijöihin. Säteilylajien ominaisuuksien ja säteilyn vaikutusmekanismien ymmärtäminen. Perehtyminen säteilysuojauksen periaatteisiin ja toimiin.

Toteutus: Lähiopetus 20 t, itsenäinen opiskelu 20t.

Suoritustapa: Luennot, tehtävät/ projektit, harjoitukset.

Oppimateriaali: Opintojakson alussa sovittava oppimateriaali.

Lisätietoja: Pt. Tuntiopettaja Marita Söder, Kotka. Lehtori Marjatta Vilkki, Kuusankoski.

Takaisin

P520121 Sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet 2 ov, I

Basics of Social and Health Care Policy

Tavoitteet ja sisältö: Sosiaali- ja terveyspolitiikan hahmottaminen osana yhteiskuntapolitiikkaa ja siihen liittyvän päätöksentekojärjestelmän tunteminen. Sosiaali- ja terveysalan arvopohjan ja säädösten tunteminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintajärjestelmään perehtyminen niin, että osaa ohjata asiakasta palveluiden saamisessa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tukeviin toimintamuotoihin tutustuminen.

Toteutus: Lähiopetus 40 t, itsenäinen opiskelu 40 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät, kokeet. Osan opintojaksosta voi vaihtoehtoisesti suorittaa opettajan kanssa sovittavalla tehtävällä.

Oppimateriaali: Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet. Valtakunnallinen suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. (uusin). STM. Helsinki. Koivula, U-M. ym. 1994. Monimuotoinen sosiaalipolitiikka. WSOY. Juva. Sosiaali- ja terveyskertomus (uusin). Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. Muu sovittava kirjallisuus.

Lisätietoja: Lehtori Mauna Kriktilä, Kotka. Lehtori Sinikka Koho, Kuusankoski.

Takaisin

IHMINEN FYYSISENÄ KOKONAISUUTENA 5 ov

Human Being as a Physiological Entity

P520131 Anatomia ja fysiologia 2 ov, I

Anatomy and Physiology

Tavoitteet ja sisältö: Kokonaiskäsityksen muodostaminen ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta. Terveydenhuoltoalaan liittyvän terminologian omaksuminen. Orientaatioperustan luominen ammattiaineisiin liittyvän soveltavan anatomian ja fysiologian opinnoille.

Toteutus: Lähiopetus 60 t, itsenäinen opiskelu 20 t.

Suoritustapa: Tehtävät ja kokeet.

Oppimateriaali: Nienstedt, W. Ym. 1999. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY. Porvoo. tai Seeley, R. ym. 1995. Anatomy & Physiology. Third Edition. WCB/McGraw-Hill ja/tai Haugh, E. Ym. 1995. Ihmisen fysiologia. WSOY. Porvoo. ja Budowick, M. Ym. 1995. Anatomian atlas. WSOY. Porvoo. Mylläri, J. 1999. Ihmiskehon anatomiaa opiskelukirja. WSOY.

Lisätietoja: Lehtori Pekka Kiviniemi, Kotka. Lehtori Taina Lehtonen, Kuusankoski.

Takaisin

P520141 Ravitsemus 1 ov, I

Nutrition

Tavoitteet ja sisältö: Ravintoaineiden, ravitsemusfysiologian ja ravitsemussuositusten tietouden lisääminen. Perehtyminen ravitsemuksen ja terveyden yhteyteen eri ikäisillä.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut tehtävät ja/tai kirjallinen koe. (Kotkassa vain kirjallisena kokeena).

Oppimateriaali: Haglund, B. ym. 1994. Ihmisen ravitsemus. WSOY. Porvoo. tai Kylliäinen, S. & Lintunen, M. 1995. Ravitsemus ja terveys. WSOY. Porvoo. tai Peltosaari, L. & Raukola, H. 1991. Ravitsemustieto. Otava. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Toini Nurminen, Kotka. Lehtori Taina Lehtonen, Kuusankoski.

Takaisin

P520151 Terveysliikunta 1 ov, I

Health in Exercise

Tavoitteet ja sisältö: Terveyden ja liikunnan yhteenkuuluvuuden ymmärtäminen. Tutustuminen joihinkin terveysliikunnan osa-alueiden harjoitusmalleihin. Opiskelijoiden motivoituminen toimintakykynsä ylläpitämiseen sekä asiakkaiden liikunnalliseen ohjaukseen. Ryhmädynamiikan kehittyminen.

Toteutus: Lähiopetus 18 t, itsenäinen opiskelu 22t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen liikuntatunneille sekä tehtävien suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Ruuskanen E. (toim.) 1996. Tehokas ja turvallinen terveysliikunta. UKK-instituutti, Forssa. Terveysliikunnan paikalliset suositukset. STM:n julkaisuja 2000:1, STM.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Lisätietoja: Lehtori Satu Sällilä, Kotka. Lehtori Sari Ranta, Kuusankoski.

Takaisin

P520161 Mikrobiologia ja patologia 1 ov, I

Microbiology and Pathology

Tavoitteet ja sisältö: Tiedon omaksuminen kehon puolustusjärjestelmistä. Perehtyminen mikrobeihin ja niiden lisääntymisen estoon ja tartuntatautien ehkäisyyn. Perehtyminen sairauksien syymekanismeihin ja elimistövaikutuksiin.

Toteutus: Lähiopetus 40 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja kirjallinen koe.

Oppimateriaali: Myhre, E. 1993. Patologia. Otava. Helsinki. Ericson, E. & Ericson, T. 1992. Kliininen mikrobiologia ja infektiotaudit. Otava. Helsinki.

Lisätietoja: Pt. Tuntiopettaja Marita Söder, Kotka. Lehtori Taina Lehtonen, Kuusankoski.

Takaisin

AMMATTIOPINNOT 32 OV

Professionals Studies

AIKUISEN HOITOTYÖ 15 ov

Adult Nursing

Aikuisen hoitotyö I, II ja III

Tavoitteet: Oppiminen suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan hoitotyötä erilaisissa hoitoympäristöissä, yhteistyössä aikuisasiakkaan kanssa. Yksilö- ja perhekeskeisen, eettisiä periaatteita noudattavan työotteen omaksuminen niin, että toiminnan lähtökohtana on asiakkaan kokemukselleen antama merkitys.

Opintokokonaisuuteen on integroitu seuraavia opintoja: Kliininen fysiologia, biofysiikka ja biokemia, ravitsemusoppi, kliininen psykologia, fysioterapia, kuntoutus, sosiaalipolitiikka, kliininen lääkeaineoppi, lääketieteelliset aineet, radiologinen hoito-oppi ja sielunhoito.

Edeltävät opinnot: Osallistunut opetukseen seuraavissa opinnoissa: Opintokokonaisuus Ihminen ja hoitotyö ja orientoiva käytännön opiskelu.

Takaisin

A520171 Aikuisen hoitotyö I 5 ov, I–II

Adult Nursing I

Sisältö: Keskeisten elintoimintojen muutoksiin liittyvä hoitotyö: Hoitotyö hengityselimistön, sydämen ja verenkiertoelimistön, ruuansulatuselimistön, nestetasapainon ja erityksen toimintahäiriöiden yhteydessä.

Toteutus: Lähiopetus 150 t, itsenäinen opiskelu 50 t. Opintokäynti.

Suoritustapa: Alkukoe tai orientoiva tehtävä opettajan osoittamasta kirjallisuudesta. Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset tehtävät ja kokeet.

Alkukoeoppimateriaali: Iivanainen, A. 1997. Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Kirjayhtymä. Helsinki. (ositt.) Tai muu opettajan osoittama oppimateriaali.

Oppimateriaali: Hietanen, K. ym. 1995. Hoitotyö päivystyspoliklinikalla. Kirjayhtymä. Helsinki. Korhonen, M. 1990. Anestesia. WSOY/SHKS. Helsinki. (ositt.). Heiskanen T.(toim.). 1994. Takaisin elämään. Henkinen tuki ja onnettomuudet. SMS-tuotanto. Helsinki. Iivanainen, A. ym. 1997 Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Kirjayhtymä. Helsinki. (ositt.) tai Holmia, S. ym. 1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Korte, R. ym. 1996. Perioperatiivinen hoito. WSOY. Porvoo. Nurminen M-L. 1995. Lääkehoito. WSOY/SHKS. Helsinki.(ositt.) Vauhkonen, I. ym. 1998. Sisätaudit. WSOY. Porvoo. Muu opettajan osoittama materiaali.

Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Elisa Yrjölä, Kotka. Lehtori Marjatta Vilkki, Kuusankoski.

Takaisin

A520181 Aikuisen hoitotyö II 5 ov, I–II

Adult Nursing II

Sisältö: Muiden elintoimintojen ja terveydentilan muutoksiin liittyvä hoitotyö: Hoitotyö hormonaalisten, aineenvaihdunnallisten, munuaisperäisten, urologisten, gynekologisten sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden yhteydessä. Syöpää sairastavan hoitotyö. Saattohoito. Hoitotyö neurologisten toimintahäiriöiden yhteydessä. Vammaisuus ja kuntoutus.

Toteutus: Lähiopetus 150 t, itsenäinen opiskelu 50 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset tehtävät ja kokeet.

Alkukoeoppimateriaali: Viitamäki, R. 1996. Päiväkirurginen hoitotyö. Kirjayhtymä oy. Tampere. Holmia, S. ym. 1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. (ositt.)

Oppimateriaali: Iivanainen, A. ym. 1997 Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Kirjayhtymä. Helsinki. (ositt.) tai Holmia, S. ym. 1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Korte, R. ym. 1996. Perioperatiivinen hoito. WSOY. Porvoo. Nurminen M-L. 1995. Lääkehoito. WSOY/SHKS. Helsinki. (ositt.) Vauhkonen, I. ym. 1998. Sisätaudit. WSOY. Porvoo. Eskola, K., Hytönen, E., 1998. Naisen elämä ja hoitotyö. WSOY. Porvoo. (ositt). Tossavainen, A. 1997. Kohti asiakaslähtöistä kuntoutusta. WSOY. Porvoo. Sailo, K. 1994. Kuolevan potilaan hoito. Kirjayhtymä. Helsinki. Virolainen, L. 1995. Äkillinen kuolema. Kirjayhtymä. Helsinki. Ukkola, V. ym. 2001 Kirurgia. WSOY. Porvoo.

Lisätietoja: Pt. Tuntiopettaja Tarja Reinholm, Kotka. Lehtori Marjatta Vilkki, Kuusankoski.

Takaisin

A520191 Aikuisen hoitotyö III 3 ov, I–II

Adult Nursing III

Sisältö: Psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen liittyvä hoitotyö: Ennalta ehkäisevä, hoitava ja kuntouttava mielenterveystyö. Päihteiden käyttäjien hoitotyö. Kriisissä olevan auttaminen.

Toteutus: Lähiopetus 90 t, itsenäinen opiskelu 30 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset tehtävät ja kokeet.

Alkukoeoppimateriaali: Saarelainen, R., Stengård, E. & Vuori – Kemilä, A 2000. Mielenterveys – ja päihdetyö: yhteistyötä ja kumppanuutta. Porvoo. WSOY.

Oppimateriaali: Inkinen, M., Partanen, A. ja Sutinen, T. 200. Päihdetyö. Tampere. Tammer- paino OY. Iija, A., Almqvist, S. & Kiviharju- Rissanen, U. 1996. Mielenterveystyön perusteet hoitotyössä. Tampere. Tammer - paino OY. Roti, O.& Ihanus, J. 1997. Terveys ja psykologia. Helsinki. Kirjayhtymä. Muu ajankohtainen oppimateriaali.

Lisätietoja: Lehtori Leena Wäre, Kotka. Lehtori Anna Anttolainen, Kuusankoski.

Takaisin

A520201 Ikääntyvän ihmisen hoitotyö 2 ov, II–III

Elderly Nursing

Tavoitteet ja sisältö: Väestön ikääntymisen yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäminen. Ikääntymisen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten muutosten ja erityispiirteiden ymmärtäminen. Perehtyminen kotisairaanhoitotyöhön ja vanhusten palvelujärjestelmään. Perehtyminen vanhusten tyypillisimpiin sairauksiin, oireisiin, tutkimusmenetelmiin ja hoitomuotoihin Oppiminen suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokonaishoitoa moniammatillisessa työryhmässä, yhteistyössä vanhuksen ja hänen omaistensa kanssa. Opintojaksoon liittyy gerontologian, geriatrian, sosiaalipolitiikan, psykologian ja ravitsemustietouden opintoja.

Toteutus: Lähiopetus 60 t, itsenäinen opiskelu 20t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, itsenäiset opiskelutehtävät, opintokäynnit, kirjalliset kokeet tai arvioitavat tehtävät.

Oppimateriaali: Parviainen, T. 1998. Näkökulmia vanhusten hoitotyöhön. Kirjayhtymä. Tampere. Kauffman, T.L.(ed.) 1999 Geriatric Rehabilitation Manual. Churchill Livingstone. USA. Ruikka, I., Sourander,L., Tilvis, R 1993. Vanheneminen ja sairaudet. WSOY. Juva. Muu osoitettava kirjallisuus.

Edeltävät opinnot: Osallistunut seuraaviin opintoihin: Anatomia ja fysiologia, opintokokonaisuus Ihminen ja hoitotyö.

Lisätietoja: Lehtori Helena Tietäväinen, Kotka, Lehtori Liisa Hartikainen, Kuusankoski.

Takaisin

YHTEISÖN JA PERHEEN HOITOTYÖ 6 ov

Care of Community and Family

A520211 Lapsen ja nuoren hoitotyö 3 ov, III

Child and Adolescent Nursing

Tavoitteet ja sisältö: Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tunteminen. Kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvien ongelmien tunnistaminen ja hoitaminen lapsen ja nuoren hoitotyön periaatteita noudattaen. Valmiuksien saaminen perheen tukemiseen vammaisen ja pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoitamisessa. Lastenhoidon, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien moniammatillisten toimintamuotojen sekä lastensuojelutyön kehityksen, tavoitteiden ja tehtävien tunteminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lapselle ystävällisen asenteen kehittyminen ja sen edistäminen yhteiskunnassa. Opintojaksoon liittyy lääketieteen, psykologian ja sosiaalipolitiikan opintoja.

Toteutus: Lähiopetus 90 t, itsenäinen opiskelu 30 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, projektit, kirjalliset tehtävät ja kokeet.

Oppimateriaali: Kantero, R-L. ym. 1996. Lasten sairaanhoito. WSOY. Porvoo. Jalanko, H, Peltola ym. Lasten infektioiden keskeisä kysymyksiä. Viimeisin painos. Lisäksi muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Edeltävät opinnot: Aikuisen hoitotyö I.

Lisätietoja: Lehtori Tuula Leislahti, Kotka. Lehtori Seija Miettinen, Kuusankoski.

Takaisin

A520221 Väestön, perheen ja yksilön terveyttä edistävä hoitotyö 3 ov, III

Care of Population, Family and Individual

Tavoitteet ja sisältö: Valmiuksien saaminen väestön, yhteisön ja yksilön terveydellisten ongelmien tunnistamiseen ja terveyden edistämiseen kansanterveystyössä. Valmiudet vaikuttaa hoitotyön asiantuntijana ympäristön terveysriskien vähentämiseksi. Kiinnostuminen globaalisesti väestön terveydentilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä terveydenhuollossa. Valmiuksien saaminen perhetyöhön moniammatillisena yhteistyönä. Harjaantuminen terveyttä edistävään ohjaukseen ja neuvontaan. Oppiminen tukemaan hoitotyön keinoin äitiyttä ja perheen hyvää oloa ja itsehoitoa raskauden aikana, lapsen syntyessä ja perheen elämän kriiseissä. Opintojaksoon liittyy lääketieteen, luonnontieteiden, käyttäytymistieteiden ja yhteiskuntatieteiden opintoja.

Toteutus: Lähiopetus 90 t, itsenäinen opiskelu 30 t .

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, projekteihin.

Oppimateriaali: Etzell, S. ym. 1998. Perheen ja yhteisön terveyttä edistävä hoitotyö. Kirjayhtymä. Helsinki. Eskola, K & Hytönen, E. 1999. Naisen elämä ja hoitotyö. WSOY. Porvoo. (ositt). Hovatta, O. ym.(toim.). 1995. Seksuaalisuus. Duodecim. Helsinki. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Opas toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. 1997. Työterveyslaitos. STM. Helsinki. Hietala, M & Roth-Holttinen, (1999). Infektiot ja hoitotyö. Kirjayhtymä. Tampere. Muu ajankohtainen oppimateriaali.

Edeltävät opinnot: Aikuisen hoitotyö I.

Lisätietoja: Lehtori Mauna Kriktilä, Kotka. Lehtori Asta Niemi, Kuusankoski.

Takaisin

Syventävät ammattiopinnot 5 ov

Advanced Professional Studies

A520231 Hoitotyön hallinto ja johtaminen 4 ov, III–IV

Nursing Leadership and Expertise

Tavoitteet ja sisältö: Valmiuksien saaminen hoitotieteellisen tiedon soveltamisessa hoitotyön kehittämiseksi. Motivoituminen työyhteisön ja itsensä kehittämiseen. Valmiuksien saaminen hoitotyön johtamiseen ja toimimiseen hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Terveydenhuollon markkinamekanismeihin tutustuminen. Valmiuksien saaminen ammattitaitonsa ja hoitotyön palvelujen markkinoimiseen sekä laatu- ja kustannusajatteluun. Tietouden syveneminen omista oikeuksista ja velvollisuuksista työelämässä. Motivoituminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yksilön ja väestön terveyden edistämiseksi.

Toteutus: Lähiopetus 88 t, itsenäinen opiskelu 72 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kokeen tai tehtävien ja/tai projektien suorittaminen.

Oppimateriaali: Wise, Y. 1995. Leading and Managing in Nursing. Mosby- Year Book INC. St. Louis. Missouri. (ositt.) Telaranta, S. 1997. Hoitotyön hallinto. Tammerpaino oy. Tampere. Lindström K. (toim.) 1994. Terve työyhteisö-kehittämisen malleja ja menetelmiä. Työterveyslaitos. Helsinki. Pelkonen, M. 1992. Hoitotyön laadunvarmistuksen perusteet. Kirjayhtymä. Helsinki. Muu ajankohtainen materiaali.

Lisätietoja: Lehtori Anja Kulmala, Kotka. Lehtori Pirkko Rautaniemi, Kuusankoski.

Takaisin

A520241 Hoitotyötä täydentävät opinnot 1 ov, III–IV

Supplementary Studies of Nursing

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotyössä tarvittavien taitojen sekä farmakologian tietojen syventäminen.

Toteutus: Lähiopetus 30t, itsenäinen opiskelu 10 t.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Kirjallinen koe lääkeaineopissa.

Oppimateriaali: Sovitaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja: Lehtori Pekka Kiviniemi, Kotka. Lehtori Kristiina Mettälä, Kuusankoski.

Takaisin

Vaihtoehtoiset suuntautuvat ammattiopinnot
6 ov teoria, 10 ov harjoittelu

Alternative Advanced Professional Studies

Vaihtoehtoisista suuntautuvissa ammattiopinnoista opiskelija valitsee teoriaopintoja 2 x 3 ov ja käytännön opiskelua 10 ov. Opintojaksojen toteuttaminen edellyttää vähintään 12 opiskelijan ryhmäkokoa. Vaihtoehtoisten opintojen tavoitteena on ammatillisten valmiuksien syventäminen yleissairaanhoidossa ja opiskelijan valitsemilla hoitotyön osa-alueilla.

A520251 Monikulttuurinen hoitotyö
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov, III-IV

Multicultural Nursing

(Kotka ja Kuusankoski)

Tavoitteet ja sisältö: Oman kulttuuritaustan merkityksen tunnistaminen toiminnassaan. Valmiuksien saaminen kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden ymmärtämisessä. Tietouden syventäminen eri maiden terveydellisissä ongelmissa ja hoitomenetelmissä. Yhteiskunnallisten olojen ja kulttuurin vaikutuksen ymmärtäminen hoitotyössä.

Toteutus: Ulkomailla tapahtuvana opiskeluna projektitöineen ja tehtävineen.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja: Lehtorit Seija Aalto, Kotka ja Liisa Korpivaara, Kuusankoski.

Takaisin

A520261 Lapsen hoitotyö
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Children`s Nursing

(Kotka)

Tavoitteet ja sisältö: Tietouden syventäminen ja kokemuksen saaminen lapsen kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvien ongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa sekä perheen tukemisessa äkillisesti sairastuneen, pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen hoitamisessa.

Toteutus: Lähiopetus ja työpajatyöskentely 75, itsenäinen opiskelu 45t. Käytännön opiskelua opiskelijan valinnan mukaan 5 tai 10 viikkoa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, vaaditut tehtävät ja suoritukset.

Oppimateriaali: Opintojakson alussa sovittava oppimateriaali.

Lisätietoja: Lehtori Tuula Leislahti.

Takaisin

A520271 Nuoren hoitotyö
- teoriaopintoja 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Adolescent Nursing

(Kotka)

Tavoitteet ja sisältö: Nuoren kasvuun , kehitykseen ja terveyteen liittyvien ongelmien ymmärtäminen ja hoitaminen, ajankohtaisten riskitekijöiden tunnistaminen. Harjaantuminen toimimaan nuoren kasvua, kehitystä ja elämänhallintaa edistävästi moniammatillisissa työryhmissä sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että vapaaehtoisjärjestöissä.

Toteutus: Lähiopetus 75 t, itsenäinen opiskelu 45 t.

Suoritustapa: Vaaditut tehtävät tai kokeet.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Lisätietoja: Lehtori Tuula Leislahti.

Takaisin

A520281 Polikliininen hoitotyö
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Nursing in Out Patient Department and Accident & Emercency Departments

(Kotka)

Tavoitteet ja sisältö: Harjaantuminen aikuispotilaan akuuttien terveysongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa. Nopeaa päätöksentekoa edellyttävien hoitotaitojen ja hoitotyön menetelmien kehittyminen.

Toteutus: Lähiopetus 75 t, itsenäinen opiskelu 45 t. Käytännön opiskelua polikliinisen hoitotyön yksiköissä opiskelijan valinnan mukaan 5 tai 10 viikkoa.

Suoritustapa: Vaaditut tehtävät ja kokeet.

Oppimateriaali: Opintojakson alussa sovittava.

Lisätietoja: Lehtori Terhi Hede.

Takaisin

A520291 Hoitotyö vuodeosastolla
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Acute Medical Nursing

(Kotka)

Tavoitteet ja sisältö: Asiakaslähtöisen, kriittisen ja kehittävän työotteen syventäminen. Oman ammattitaidon analysoiminen ja kehittäminen hoitotyön auttamismenetelmien hallinnassa erikoissairaanhoitoa tarvitsevien aikuispotilaiden hoitotyössä. Asiantuntijuutta tukevaan hoitotieteelliseen tutkimukseen ja kirjallisuuteen syventyminen ja käyttäminen itsensä ammatillisessa kehittämisessä. Yksilövastuisen hoitotyön toimintamallin omaksuminen omaksi työskentelymalliksi. Harjaantuminen antamaan ohjausta ja neuvontaa ymmärtävän oppimisen näkökulmasta. Toimiminen moniammatillisessa työyhteisössä ja hoitoryhmässä hoitotyön asiantuntijana ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen ymmärtäminen potilaan kuntoutumisessa ja elämänhallinnan edistämisessä. Akuutin hoitotyön kriittinen analysointi ja eettinen pohdinta. Omaa toimintaansa ohjaavan hoitotyön filosofian tiedostaminen.

Toteutus: Lähiopetus 75 t, itsenäinen opiskelu 45 t. Kliinistä opiskelua aikuisten vuodeosastoilla erikoissairaanhoidon yksiköissä opiskelijan valinnan mukaan 5 tai 10 viikkoa.

Suoritustapa: Vaaditut tehtävät ja kokeet.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alussa.

Lisätietoja: Lehtori Elisa Yrjölä.

Takaisin

A520301 Leikkaus- ja anestesiahoitotyö
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Operating Room and Anaesthesiological Nursing

(Kotka)

Tavoitteet ja sisältö: Kirurgista hoitoa vaativien potilaiden hoitotyön erityispiirteiden ymmärtäminen. Leikkaus- ja anestesia hoitotyössä käytettävään teknologiaan perehtyminen ja harjaantuminen teknisten laitteiden käytössä.

Toteutus: Lähiopetus 45 t, itsenäinen opiskelu 45 t. Käytännön opiskelua leikkaus-, anestesiayksikössä opiskelijan valinnan mukaan 5 tai 10 viikkoa.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alussa.

Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Tarja Reinholm.

Takaisin

A520311 Tehohoitotyö
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Intensive Care

(Kotka)

Tavoitteet ja sisältö: Tehohoitotyön merkityksen ja erityispiirteiden ymmärtäminen. Valmiuksien saaminen potilaan ja omaisten tukemiseen vakavan sairauden tai vammautumisen hoitamisessa. Potilaan tarpeista ja tilanteelleen antamasta merkityksestä lähtevän hoitotyön syveneminen. Tehohoitotyössä tarvittavaan teknologiaan ja laitteisiin perehtyminen.

Toteutus: Lähiopetus 75 t, itsenäinen opiskelu 45 t. Kliinistä opiskelua opiskelijan valinnan mukaan 5 tai 10 viikkoa.

Suoritustapa: Vaaditut tehtävät ja kokeet.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Lisätietoja: Lehtori Paula Karttunen.

Takaisin

A520321 Mielenterveys ja psykiatrinen hoitotyö
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Mental Health and Psychiatric Nursing

(Kuusankoski)

Tavoitteet ja sisältö: Osaamisen syventäminen ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä. Valmiuksien lisääminen päihteiden käytön ennaltaehkäisyssä sekä päihteiden käyttäjien kohtaamisessa ja auttamisessa. Hoitotieteeseen pohjautuvan hoitotyön eettisen osaamisen syventäminen eri ikäisten ihmisten psyykkisten ongelmakokonaisuuksien ymmärtämisessä ja hoitamisessa. Työssäjaksamisen tukeminen ja perehtyminen työnohjaukseen.

Toteutus: Lähiopetus ja opiskelutehtävät 75 t, itsenäinen opiskelu 45 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, sovittujen oppimistehtävien suorittaminen. Kirjalliset kokeet.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Lisätietoja: Lehtori Anna Anttolainen.

Takaisin

A520331 Hoitotyö lyhytaikaisissa terveys muutoksissa
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Nursing Short Term Health Problems

(Kuusankoski)

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotyön osaamisen syventäminen aikuisten eri tyyppisissä lyhytaikaista sairaalahoitoa vaativissa terveysmuutoksissa. Verkostotyön ja moniammatillisen yhteistyön syventäminen hoitotyössä. Hoitotieteeseen pohjautuvan hoitotyön, hoitoetiikan ja terveysviestinnän osaamisen syventäminen.

Toteutus: Lähiopetus 75 t, itsenäinen opiskelu 45 t.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen, sovittujen oppimistehtävien suorittaminen. Kirjalliset kokeet. Opintokäynti.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Lisätietoja: Lehtori Kristiina Mettälä.

Takaisin

A520341 Hoitotyö kotona painottuen vanhusten hoitoon
- teoriaopinnot 3 ov,
- käytännön opiskelu 5–10 ov

Home Care and Caring for the Elderly

(Kuusankoski)

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotieteeseen pohjautuvan hoitotyön osaamisen syventäminen eri ikäisten kotona tai vastaavissa olosuhteissa. Osaamisen syventäminen asiakas- ja perhelähtöisesti vanhuksen jokapäiväistä hyvää oloa ja terveyttä edistävässä eettisessä hoitotyössä. Moniammatillisen yhteistyön ja verkostotyön syventäminen. Osaamisen syventäminen yksilön voimavarojen lisäämisessä ja itsehoidon tukemisessa.

Toteutus: Lähiopetus 75 t, itsenäinen opiskelu ja erilaiset opiskelutehtävät 45 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, projektiluonteiseen opiskeluun ja oppimistehtävien suorittaminen. Kirjalliset kokeet.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja: Lehtori Marja-Liisa Toivanen.

Takaisin

OHJATTU HARJOITTELU SAIRAANHOITAJAN AMMATTIOPINNOISSA 50 ov

Practical Studies in Nurse Education

Orientoiva käytännön opiskelu 7 OV

Käytännön opiskelu perushoito työssä 7 ov, I

General Nursing

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy hoitotyöhön, hoitotyön toimintaympäristöön ja sairaanhoitajan ammattiin. Opiskelija tunnistaa omia voimavarojaan ja oppimistarpeitaan ihmistä kunnioittavan hoitotyön toteuttajana. Opiskelija saa valmiuksia hoitotyön perustaidoissa ja erilaisten ihmisten kohtaamisessa hoitotyössä.

Takaisin

HARJAANNUTTAVA KÄYTÄNNÖN OPISKELU

Käytännön opiskelu sisätautien yksikössä 6 ov, II

Medical Ward

Käytännön opiskelu kirurgisen hoidon yksiköissä 7 ov, II

Surgical Ward

Käytännön opiskelu mielenterveystyössä 5 ov, II

Psychiatric Nursing

Käytännön opiskelu kotisairaanhoidossa 5 ov, II–III

District Nursing

Käytännön opiskelu lastenhoitotyössä 5 ov, III

Paediatric Nursing

Käytännön opiskelu avoterveydenhuollossa 5 ov, III

Community Care

Tavoitteet: Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokonaishoitoa asiakaslähtöisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen erilaisissa hoitoympäristöissä. Harjaantuu työskentelemään työryhmässä vastuullisesti. Tunnistaa kehittämistarpeita itsessään ja hoitotyössä.

Takaisin

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN OPISKELU 10 ov

Vaihtoehtoisesti suuntaava käytännön opiskelu 10 ov, III-IV

Elective Clinical Study

Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia suunnitelmallisesti ja hallita kokonaisuuksia potilaan hoidossa ja ohjauksessa. Kykenee tekemään päätöksiä vastuualueensa rajoissa ja osaa toimia joustavasti muuttuvissa tilanteissa. Saa valmiuksia työryhmän johtamisessa. Hoitotyön asiantuntijuus selkiinty.

Takaisin

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV

Free Choice Studies

Osastojen järjestämät vapaasti valittavat opinnot julkaistaan erikseen. Opiskelija voi valita haluamiaan opintojaksoja näistä tai eri koulutusohjelmista. Myös muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä tutkintosäännön mukaan.

Takaisin

O520011 OPINNÄYTETYÖ 10 ov

Bachelor's Thesis

Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu tieteelliseen ajatteluun ja ilmaisuun ja sisäistää tutkivan työotteen osaksi hoitotyön kehittämistä. Opiskelija saa valmiuksia hoitotyön tutkimus- ja kehittämisprosessin toteuttamisessa. Opintojakso sisältää seminaariluonteista opiskelua tutkimustietouden syventämiseksi ja opinnäytetöiden idea-, suunnittelu- ja päättöseminaarit. Opinnäytetyöhön liittyy kypsyyskoe.

Oppimateriaali: Hirsjärvi, S. 1996. Tutki ja kirjoita. Helsinki. Paunonen, M., Vehviläinen - Julkunen, K. 1997. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY. Juva. Hakala, J. 1998. Opinnäytetyö luovasti. Gaudeamus. Helsinki. Heikkilä, T. 1998. Tilastollinen tutkimus. Edita. Helsinki. Eskola, J & Suoranta, H. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Lapin yliopisto. Rovaniemi.

Lisätietoja: Lehtori Eeva-Liisa Frilander (Kotka), lehtori Merja Laitoniemi (Kuusankoski).

Takaisin

Terveydenhoitajan tutkinto

PERUSOPINNOT 25 OV

Basic Studies in Nursing

HOITOTYÖN TIETEELLISET PERUSTEET 6 OV

Scientific Basis in Nursing

P521011 Filosofian perusteet 1 ov, I

Basics of Philosophy

Tavoitteet ja sisältö: Ihmiskuntaa, yhteiskuntaa ja yksilöä koskevan kuvan jäsentyminenfilosofian pohjalta. Perehtyminen keskeisimpiin filosofisiin pääsuuntauksiin ja niiden merkitykseen tieteen ja maailmankuvan muodostumisessa. Arvojen ja niiden merkityksen pohtiminen ihmisen toiminnassa. Etiikan pääteorioihin ja eettiseen päätöksentekoon perehtyminen. Estetiikan merkityksen oivaltaminen ihmiselämässä ja työssä. Harjaantuminen kriittiseen ja reflektoivaan ajatteluun.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja opiskelutehtävien suorittaminen tai suoritus kirjallisena kokeena. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Määttänen, P. 1995. Filosofia. Gaudeamus. Helsinki. Tai muu opettajan kanssa sovittava oppimateriaali.

Lisätietoja: Lehtori Asta Niemi, Kuusankoski.

Takaisin

P521021 Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2 ov, I-II

Basics of Research and Statistics

Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen tieteenfilosofisiin lähestymistapoihin, tutkimustoiminnan periaatteisiin, tutkimusprosessiin ja tilastolliseen ilmaisuun niin, että ymmärtää ja osaa tarkastella kriittisesti tieteellisiä julkaisuja ja tilastoja. Perehtyminen tilastomatematiikan perusteisiin. Perehtyminen tiedonhakuun; yliopistokirjastot, virtuaalikirjastot ja Cd-rom- tietopankit.

Toteutus: Lähiopetus 44 t, itsenäinen opiskelu 36 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen. Tiedonhakutekniikkaan liittyvien ym. harjoitusten suorittaminen. Kirjallinen koe.

Oppimateriaali: Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. WSOY. Heikkilä, T. 1998. Tilastollinen tutkimus. Tiedonhankinnan opetuksen sisältö: Http://www.kyamk.fi/kirjasto/edita.html.

Lisätietoja: Lehtori Asta Niemi, Kuusankoski.

Takaisin

P521031 Hoitotieteen perusteet l 1 ov, I-II

Basics of Nursing Science I

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotyön ja -tieteen historiallisen kehityksen sekä hoitotyön tieto- ja arvoperustan hahmottuminen.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaaritunneilla, tehtävien suorittaminen ja kokeet.

Oppimateriaali: Sorvettula, M. 1998. Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan. SSL. Helsinki. Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 1996. Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY (sov. osin). Porvoo.

Lisätietoja: Lehtori Sinikka Koho, Kuusankoski.

Takaisin

P521041 Hoitotieteen perusteet II 1 ov, III

Basics of Nursing Science II

Tavoitteet ja sisältö:Hoitotieteen tutkimuskohteeseen ja sen lähestymistapoihin tutustuminen.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaaritunneilla, tehtävien suorittaminen ja kokeet.

Oppimateriaali:Marriner-Tomey, A. 1994. Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä. SHKS. Helsinki. Tai Pearson, A., Vaughan, B. 1994. Hoitotyön mallien sovellus. SHKS. Helsinki. Lauri, S. ym. 1995. Hoitotieteen perusteet: WSOY. Porvoo.

Lisätietoja: Lehtori Sinikka Koho, Kuusankoski.

Takaisin

P521051 Hoitotyön eettiset perusteet 1 ov, I

Ethics of Nursing

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotyön arvoperustan sekä eettisten periaatteiden sisäistäminen. Hoitotyön ammattietiikkaan ja toimintaa ohjaaviin eettisiin ohjeisiin sekä lainsäädäntöön perehtyminen.

Oppimateriaali: Sarvimäki, A. & Kalkas, H. 1996. Hoitotyön etiikan perusteet. SHKS. Helsinki. Muu osoitettu materiaali.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Aktiivinen opiskelu seminaaritunneilla, tehtävän suorittaminen ja koe.

Lisätietoja: Lehtori Sinikka Koho, Kuusankoski.

Takaisin

IHMINEN JA HOITOTYÖ 7 OV

Human Being and Nursing

P521061 Hoitotyön auttamismenetelmät 6 ov, I

Nursing Techniques

Tavoitteet ja sisältö: Oman hoitoideologian pohtiminen. Käsityksen muodostuminen itsestä tasavertaisen hoitosuhteen toteuttajana. Hoitotyön ymmärtäminen ihmisen tarpeista ja tilanteelleen antamastaan merkityksestä lähtevänä. Valmiuksien saaminen hoitotyön perustaidoissa, ja erilaisten ihmisten kohtaamisessa hoitotyössä sekä ryhmässä toimimisessa ja projektityössä. Lääkehoidon ja aseptiikan toteutus. Potilastietojärjestelmiin perehtyminen. Opintojaksoon sisältyy integroituna sosiaalipolitiikan, ergonomian, fysioterapian, lääkelaskennan ja laboratoriohoitotyön opintoja.

Toteutus: Lähiopetus 180 t, itsenäinen opiskelu 80 t. Opintojakson yhteydessä toteutetaan ammattitaitoa tukeva harjoittelu perushoitotyössä.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja laboraatiotunneille ( osallistumispakko 85%). Kirjalliset kokeet ja tehtävät.

Oppimateriaali: Oulun ammattikorkeakoulu/Oulun terveydenhuolto-oppilaitos. Hoitotyön auttamismenetelmät. 1996. WSOY. Porvoo. tai Iivanainen, A., Jauhiainen, M., Korkiakoski, L. 1995. Hoitotyön käsikirja. Kirjayhtymä. Helsinki. Infektioiden torjunta sairaalassa. 1994. Suomen kuntaliitto. Helsinki. Ernvall, S. ym. 1999. Lääkelaskenta WSOY. Porvoo. Nurminen, M-L.1995. Lääkehoito. WSOY/SHKS. Porvoo. Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 1996. Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY. Porvoo. Törrönen, R. Ym. 1996. Elimistön toiminnan tutkiminen.WSOY. Porvoo. (sov. osin). Makkonen, S., Tuokko, S. 1997. Näytteenotto. Edita. Helsinki. Tai Rautajoki, A. 1998. Kliinisten laboratoriotutkimusten näytteenotto-opas hoitohenkilöstölle. Kirjayhtymä. Helsinki. Muut ajankohtaiset julkaisut.

Lisätietoja: Lehtori Kristiina Mettälä, Kuusankoski.

Takaisin

P521071 Ensiapu 1 ov, I

First Aid

Tavoitteet ja sisältö: Valmius toimia ensiaputilanteissa ja tapaturmien ehkäisyssä. Perustietojen saaminen väestönsuojelussa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa. Sairaalaelvytyksen perusteiden tunteminen. Opintojakso vastaa SPR:n ensiapu II-kurssia, josta opiskelija saa halutessaan erillisen todistuksen.

Toteutus: Lähiopetus 32 t, itsenäinen opiskelu 8 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin ( läsnäolo 90%). Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Ensiapu. 1996. SPR. Helsinki. Psyykkinen ensiapu. 1991. MLL, SPR. Suomen mielenterveysseura. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Pia Ahlroth, Kuusankoski.

Takaisin

IHMINEN YKSILÖNÄ JA YHTEISKUNNAN JÄSENENÄ 7 OV

Human Being as an Individual and a Member of Society

P521081 Psykologia 1 ov, I

Psychology

Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen ihmisen psyykkiseen toimintaan ja persoonallisuuteen. Orientaatioperustan luominen psykologista tietoutta edellyttäviin kysymyksiin hoitotyössä.

Toteutus: Lähiopetus 20 t, itsenäinen opiskelu 20 t.

Suoritustapa: Kirjallinen koe tai pienryhmässä tuotettu tehtävä.

Oppimateriaali: Kuusinen, K-L. 1993. Terveyspsykologia. WSOY. Juva. tai Roti, O., Ihanus, J. 1997. Terveys ja psykologia. Kirjayhtymä. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Anne Liikanen, Kuusankoski.

Takaisin

P521091 Kasvatustiede 1 ov, I

Education

Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen ihmisen elinikäiseen henkiseen kasvuun, kasvatukseen ja oppimiseen. Kasvatuksen ja ohjauksen muuttuminen yhteiskunnan muuttumisen myötä. Tutustuminen opetuksen suunnittelua ohjaaviin periaatteisiin ja menetelmiin sekä valmiuksien saaminen monimuotoiseen itsensä kehittämiseen.

Toteutus: Lähiopetus 20t, itsenäinen opiskelu., projektiopiskelu 20t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, sovitut tehtävät tai kirjallinen koe. Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

Oppimateriaali: Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995.Johdatus kasvatustieteeseen. WSOYPorvoo. Peltonen, H. 2000. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Kirjayhtymä. Helsinki.

Lisätietoja: Arjaterttu Hintsala, Kuusankoski.

Takaisin

P521101 Sosiologia 1 ov, I

Sociology

Tavoitteet ja sisältö: Yleiskuvan luominen ihmisestä ryhmän, yhteisön, yhteiskunnan ja ihmiskunnan jäsenenä. Perehtyminen kulttuuriympäristön, yhteiskunnan rakenteen ja sosiaalisten instituutioiden vaikutukseen ihmisen sosiaalisessa käyttäytymisessä.

Toteutus: Lähiopetus 18 t, itsenäinen opiskelu 22 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja arvioitavat tehtävät tai kirjallinen koe.

Oppimateriaali: Sulkunen, P. 1998. Johdatus sosiologiaan. WSOY. Porvoo.

Lisätietoja: Lehtori Arjaterttu Hintsala, Kuusankoski.

Takaisin

P521111 Kansainvälisyys ja kulttuuritietous 1 ov, I-II

International Interaction and Cultural Knowledge

Tavoitteet ja sisältö: Eri kulttuureihin perehtyminen ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten ymmärtäminen. Erilaisuuden hyväksyminen. EU-tietouden ja kansainvälistyvässä työelämässä tarvittavan tietouden lisääntyminen. Perehtyminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainväliseen yhteistyöhön ja opiskelijavaihtoon.

Toteutus: Lähiopetus 18t, itsenäinen opiskelu 22 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät. Opintojakson voi suorittaa osana opiskelijavaihtoa ulkomailla. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Opintojakson alussa sovittu materiaali.

Lisätietoja: Lehtori Anneli Williamson, Kuusankoski.

Takaisin

P521121 Ympäristö, terveys ja kestävä kehitys 1 ov, I

Environment, Health and Sustainable Development

Tavoitteet ja sisältö: Kestävän kehityksen tavoitteiden ymmärtäminen elinympäristön ja terveyden edistäjänä. Perehtyminen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttaviin kemiallisiin, biologisiin ja fysikaalisiin tekijöihin ympäristössä. Terveydensuojelulainsäädännön toimialaan perehtyminen. Säteilylajien ominaisuuksien ja säteilyn vaikutusmekanismien ymmärtäminen. Perehtyminen säteilysuojauksen periaatteisiin ja toimiin.

Toteutus: Lähiopetus 20 t, itsenäinen opiskelu 20 t.

Suoritustapa: Luennot, tehtävät/ projektit, harjoitukset.

Oppimateriaali: Opintojakson alussa sovittava oppimateriaali.

Lisätietoja: Lehtori Liisa Hartikainen, Kuusankoski.

Takaisin

P521131 Sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet 2 ov, I

Basics of Social and Health Care Policy

Tavoitteet ja sisältö: Sosiaali- ja terveyspolitiikan hahmottaminen osana yhteiskuntapolitiikkaa ja siihen liittyvän päätöksentekojärjestelmän tunteminen. Sosiaali- ja terveysalan arvopohjan ja säädösten tunteminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintajärjestelmään perehtyminen niin, että osaa ohjata asiakasta palveluiden saamisessa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tukeviin toimintamuotoihin tutustuminen.

Toteutus: Lähiopetus 40 t, itsenäinen opiskelu 40 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät, kokeet. Osan opintojaksosta voi vaihtoehtoisesti suorittaa opettajan kanssa sovittavalla tehtävällä.

Oppimateriaali: Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma. (uusin). STM. Helsinki. Koivula, U-M. ym. 1994. Monimuotoinen sosiaalipolitiikka. WSOY. Juva. Sosiaali- ja terveyskertomus (uusin). Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. Muu sovittava kirjallisuus.

Lisätietoja: Lehtori Sinikka Koho, Kuusankoski.

Takaisin

IHMINEN FYYSISENÄ KOKONAISUUTENA 5 OV

Human Being as a Physiological Entity

P521141 Anatomia ja fysiologia 2 ov, I

Anatomy and Physiology

Tavoitteet ja sisältö: Kokonaiskäsityksen muodostaminen ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta. Terveydenhuoltoalaan liittyvän terminologian omaksuminen. Orientaatioperustan luominen ammattiaineisiin liittyvän soveltavan anatomian ja fysiologian opinnoille.

Toteutus: Lähiopetus 60 t, itsenäinen opiskelu 20 t.

Suoritustapa: Tehtävät ja kokeet.

Oppimateriaali: Nienstedt, W. Ym. 1999. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY. Porvoo. tai Seeley, R. ym. 1995. Anatomy & Physiology. Third Edition. WCB/McGraw-Hill ja/tai Haugh, E. Ym. 1995. Ihmisen fysiologia. WSOY. Porvoo. ja Budowick, M. Ym. 1995. Anatomian atlas. WSOY. Porvoo. Mylläri, J. 1999. Ihmiskehon anatomiaa opiskelukirja. WSOY.

Lisätietoja: Lehtori Taina Lehtonen, Kuusankoski.

Takaisin

P521151 Ravitsemus 1 ov, I

Nutrition

Tavoitteet ja sisältö: Ravintoaineiden, ravitsemusfysiologian ja ravitsemussuositusten tietouden lisääminen. Perehtyminen ravitsemuksen ja terveyden yhteyteen eri ikäisillä.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut tehtävät ja/tai kirjallinen koe. (Kotkassa vain kirjallisena kokeena).

Oppimateriaali: Haglund, B. ym. 1994. Ihmisen ravitsemus. WSOY. Porvoo. tai Kylliäinen, S. & Lintunen, M. 1995. Ravitsemus ja terveys. WSOY. Porvoo. tai Peltosaari, L. & Raukola, H. 1991. Ravitsemustieto. Otava. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Taina Lehtonen, Kuusankoski.

Takaisin

P521161 Terveysliikunta 1 ov, I

Health in Exercise

Tavoitteet ja sisältö: Terveyden ja liikunnan yhteenkuuluvuuden ymmärtäminen. Tutustuminen joihinkin terveysliikunnan osa-alueiden harjoitusmalleihin. Opiskelijoiden motivoituminen toimintakykynsä ylläpitämiseen sekä asiakkaiden liikunnalliseen ohjaukseen.

Toteutus: Lähiopetus 18 t, itsenäinen opiskelu 22 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen liikuntatunneille sekä tehtävien suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Ruuskanen E. (toim.) 1996. Tehokas ja turvallinen terveysliikunta. Sosiaali- ja terveysministeriö: Opetusministeriö. Helsinki. Muu opettajan osoittama materiaali.

Lisätietoja: Lehtori Sari Ranta, Kuusankoski.

Takaisin

P521171 Mikrobiologia ja patologia 1 ov, I

Microbiology and Pathology

Tavoitteet ja sisältö: Tiedon omaksuminen kehon puolustusjärjestelmistä. Perehtyminen mikrobeihin ja niiden lisääntymisen estoon ja tartuntatautien ehkäisyyn. Perehtyminen sairauksien syymekanismeihin ja elimistövaikutuksiin.

Toteutus: Lähiopetus 40 t.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja kirjallinen koe.

Oppimateriaali: Myhre, E. 1993. Patologia. Otava. Helsinki. Ericson, E. & Ericson, T. 1992. Kliininen mikrobiologia ja infektiotaudit. Otava. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Taina Lehtonen, Kuusankoski.

Takaisin

AMMATTIOPINNOT 43 OV

Professional Studies

HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT 15 OV

Common Professional Studies of Nursing

AIKUISEN HOITOTYÖ 15 OV

Adult Nursing

Aikuisen hoitotyö I, II ja III

Tavoitteet: Oppiminen suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan hoitotyötä erilaisissa hoitoympäristöissä, yhteistyössä aikuisasiakkaan kanssa. Yksilö- ja perhekeskeisen, eettisiä periaatteita noudattavan työotteen omaksuminen niin, että toiminnan lähtökohtana on asiakkaan kokemukselleen antama merkitys.

Opintokokonaisuuteen on integroitu seuraavia opintoja: Kliininen fysiologia, biofysiikka ja biokemia, ravitsemusoppi, kliininen psykologia, fysioterapia, kuntoutus, sosiaalipolitiikka, kliininen lääkeaineoppi, lääketieteelliset aineet, radiologinen hoito-oppi ja sielunhoito.

Edeltävät opinnot: Osallistunut opetukseen seuraavissa opinnoissa: Opintokokonaisuus Ihminen ja hoitotyö ja orientoiva käytännön opiskelu.

Takaisin

A521181 Aikuisen hoitotyö I 5 ov, I-II

Adult Nursing I

Sisältö: Keskeisten elintoimintojen muutoksiin liittyvä hoitotyö: Hoitotyö hengityselimistön sydämen ja verenkiertoelimistön, ruuansulatuselimistön, nestetasapainon ja erityksen toimintahäiriöiden yhteydessä.

Toteutus: Lähiopetus 150 t, itsenäinen opiskelu 50 t.

Suoritustapa: Alkukoe tai orientoiva tehtävä opettajan osoittamasta kirjallisuudesta. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset tehtävät ja kokeet.

Alkukoeoppimateriaali: Iivanainen, A. 1997. Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Kirjayhtymä. Helsinki. (ositt.) Tai muu opettajan osoittama oppimateriaali.

Oppimateriaali: Hietanen, K. ym. 1995. Hoitotyö päivystyspoliklinikalla. Kirjayhtymä. Helsinki. Korhonen, M. 1990. Anestesia. WSOY/SHKS. Helsinki. (ositt.). Heiskanen T.(toim.). 1994. Takaisin elämään. Henkinen tuki ja onnettomuudet. SMS-tuotanto. Helsinki. Iivanainen, A. ym. 1997 Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Kirjayhtymä. Helsinki. (ositt.) tai Holmia, S. ym. 1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Korte, R. ym. 1996. Perioperatiivinen hoito. WSOY. Porvoo. Nurminen M-L. 1995. Lääkehoito. WSOY/SHKS. Helsinki.(ositt.) Vauhkonen, I. ym. 1998. Sisätaudit. WSOY. Porvoo. Muu opettajan osoittama materiaali.

Lisätietoja: Lehtori Pia Ahlroth, Kuusankoski.

Takaisin

A521191 Aikuisen hoitotyö II 5 ov, I-II

Adult Nursing II

Sisältö: Muiden elintoimintojen ja terveydentilan muutoksiin liittyvä hoitotyö: Hoitotyö hormonaalisten, aineenvaihdunnallisten, munuaisperäisten, urologisten, gynekologisten sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden yhteydessä. Syöpää sairastavan hoitotyö. Saattohoito. Hoitotyö neurologisten toimintahäiriöiden yhteydessä.

Toteutus: Lähiopetus 150 t, itsenäinen opiskelu 50 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset tehtävät ja kokeet.

Alkukoeoppimateriaali: Viitamäki, R. 1996. Päiväkirurginen hoitotyö. Kirjayhtymä oy. Tampere. Holmia, S. ym. 1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. (ositt.)

Oppimateriaali: Iivanainen, A. ym. 1997 Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Kirjayhtymä. Helsinki. (ositt.) tai Holmia, S. ym. 1998. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Korte, R. ym. 1996. Perioperatiivinen hoito. WSOY. Porvoo. Nurminen M-L. 1995. Lääkehoito. WSOY/SHKS. Helsinki. (ositt.) Vauhkonen, I. ym. 1998. Sisätaudit. WSOY. Porvoo. Eskola, K., Hytönen, E., 1997. Naisen elämä ja hoitotyö. WSOY. Porvoo. (ositt). Tossavainen, A. 1997. Kohti asiakas lähtöistä kuntoutusta. WSOY. Porvoo. Sailo, K. 1994. Kuolevan potilaan hoito. Kirjayhtymä. Helsinki. Virolainen, L. 1995. Äkillinen kuolema. Kirjayhtymä. Helsinki. Ukkola,V ym. 2001.Kirurgia. WSOY. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Pia Ahlroth, Kuusankoski.

Takaisin

A52120 Aikuisen hoitotyö III 3 ov, I-II

Adult Nursing III

Sisältö: Psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen liittyvä hoitotyö: Ennalta ehkäisevä, hoitava ja kuntouttava mielenterveystyö. Päihdehoitotyö.

Toteutus: Lähiopetus 90 t, itsenäinen opiskelu 30 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset tehtävät ja kokeet.

Alkukoeoppimateriaali: Saarelainen, R., Stengård, E & Vuori-Kemilä, A.2000. Mielenterveys- ja päihdetyö: yhteistyötä ja kumppanuutta. Porvoo. Wsoy.

Oppimateriaali: Iija, A., Almqvist, S., Kiviharju - Rissanen, U. 1996. Mielenterveystyön perusteet hoitotyössä. Kirjayhtymä. Helsinki. Inkinen, M., Partanen, A. & Sutinen, T.2000. Päihdehoitotyö. Tampere. Tammer-paino Oy. Muu ajankohtainen oppimateriaali.

Lisätietoja: Lehtori Anna Anttolainen, Kuusankoski.

Takaisin

A521211 Ikääntyvän ihmisen hoitotyö 2 ov, II-III

Elderly Nursing

Tavoitteet ja sisältö: Väestön ikääntymisen yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäminen. Perehtyminen kotisairaanhoitotyöhön ja vanhusten palvelujärjestelmään. Perehtyminen vanhusten tyypillisimpiin sairauksiin, oireisiin, tutkimusmenetelmiin ja hoitomuotoihin Oppiminen suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokonaishoitoa moniammatillisessa työryhmässä, yhteistyössä vanhuksen ja hänen omaistensa kanssa. Opintojaksoon liittyy gerontologian, geriatrian, sosiaalipolitiikan, psykologian ja ravitsemustietouden opintoja.

Toteutus: Lähiopetus 60 t, itsenäinen opiskelu 20 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, itsenäiset opiskelutehtävät, opintokäynnit, kirjalliset kokeet tai arvioitavat tehtävät.

Oppimateriaali: Parviainen, T. 1998. Näkökulmia vanhusten hoitotyöhön. Muu opettajan osoittama oppimateriaali.

Edeltävät opinnot: Osallistunut seuraaviin opintoihin: Anatomia ja fysiologia, opintokokonaisuus. Ihminen ja hoitotyö.

Lisätietoja: Lehtori Liisa Hartikainen, Kuusankoski.

Takaisin

TERVEYDENHOITOTYÖN SUUNTAUTUVAT AMMATTIOPINNOT 29 OV

Professional Studies in Health Visiting

TERVEYDENHOITOTYÖN PERUSTEET 12 OV

Basics of Health Care

A521221 Johdatus terveydenhoitajatyöhön 1 ov, I

Introduction to Health Care

Tavoitteet ja sisältö: Käsityksen muodostuminen terveydenhoitajatyöstä, sen tieteellisen ja eettisen kehityksen merkityksestä. Perehtyminen terveydenhoitajan ammatin historiaan ja terveydenhoitajatyön menetelmiin sekä oman alan asiantuntijana toimimiseen moniammatillisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaaritunteihin, kirjallisen kokeen ja/tai arvioitavien tehtävien suorittaminen.

Oppimateriaali: Simoila, R. 1994. Terveydenhoitajan työn kehitys, ristiriidat ja työorientaatiot. STAKES. Helsinki. Sirola, K. ym. 1998. Terveys työnä. WSOY. Juva. Lisäksi muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Lisätietoja: Lehtori Sinikka Koho, Kuusankoski.

Takaisin

A521231 Perheen ja äitiyden hoitotyö I 3 ov, III

Family and Maternity Health Care I

Tavoitteet ja sisältö: Asiakas- ja perhekeskeisen näkemyksen kehittyminen moniammatillisessa terveydenhoitotyössä. Valmiuksien saaminen äitiyden, vanhemmuuden, perheen voimavarojen ja itsehoidon tukemisessa raskauden aikana, lapsen syntyessä ja vastasyntyneen hoidossa asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Ymmärryksen lisääntyminen perheen kriisitilanteista. Harjaantuminen dialogiseen hoitosuhteeseen ja reflektointiin neuvonnassa ja ohjauksessa, sukupuolisen eheyden kokemisessa ja vanhemmuuteen kasvussa. Opintojaksoon liittyy synnytysopin, psykologian, sosiaalipolitiikan ja fysioterapian opintoja.

Toteutus: Lähiopetus 96 t, itsenäinen opiskelu 24 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävien suorittaminen, sekä kirjallinen koe.

Oppimateriaali: Wright,LM. ja Leahey, M. 1994. Nurses and Families. A Guide to family assessment and intervention. 2 ed Fa Davis Company. USA. tai Eskola,K., Hytönen, E. 1997. Naisen elämä ja hoitotyö. SHKS. WSOY. Juva. Hovatta O. ym. (toim.). 1995. Seksuaalisuus. Kustannus Oy Duodecim. Pieksämäki. Lisäksi muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Lisätietoja: Lehtori Asta Niemi, Kuusankoski.

Takaisin

A521241 Lapsen ja nuoren hoitotyö I 3 ov, III

Child and Adolescent Nursing I

Tavoitteet ja sisältö: Lapsen ja nuoren yksilöllisen kasvun ja kehityksen merkityksen ymmärtäminen. Harjaantuminen hoitotyön menetelmien käyttöön lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukemisessa ja ongelmien tunnistamisessa. Valmiuksien saaminen lasten ja nuorten tartuntatautien ehkäisyssä, tunnistamisessa ja hoidossa. Valmiuksien saaminen moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaalihuollon ja eri järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa. Harjaantuminen sairaan, pitkäaikaisesti sairaan, vammaisen lapsen ja nuoren hyvän hoidon toteutumiseen perhettä tukien ja yhteistyössä perheen kanssa lapsen ja nuoren hoitotyön periaatteita noudattaen. Lapselle ystävällisen asenteen kehittyminen ja sen edistäminen yhteiskunnassa. Opintojaksoon liittyy lääketieteen, psykologian, sosiaalipolitiikan, ravitsemuksen ja fysioterapian opintoja.

Toteutus: Lähiopetus 96 t, itsenäinen opiskelu 24 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä kokeen ja tehtävien suorittaminen.

Oppimateriaali: Kantero,R-L., Levo,H. ja Österlund, K. 1996. Lasten sairaanhoito. WSOY. Juva. Jalanko, H, Peltola ym. Lasten infektioiden keskeisä kysymyksiä. Viimeisin painos. Lisäksi muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Lisätietoja: Lehtori Liisa Korpivaara, Kuusankoski.

Takaisin

A521251 Kansanterveystyö ja yhteisön hoitotyö 5 ov, II

Public Health Care and Community Care

Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen väestön terveydentilaan ja kansanterveyttä mittaaviin tekijöihin sekä terveyskasvatukseen käsitteenä. Tutustuminen yhteisön terveyttä edistävien toimintastrategioihin. Yhteisöanalyysin merkityksen ymmärtäminen yhteisön terveyden edistämisen perustana. Valmiuksien saaminen tartuntatautien tunnistamiseen, hoitoon ja ehkäisyyn. Perehtyminen primääri- sekundääri- ja tertiääripreventioon.

Teemat: kansanterveystieteen perusteet, yhteisön terveyden edistäminen; yhteisöanalyysi, terveyskasvatus, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, ravitsemus, tarttuvat taudit, rokotukset, kuntoutus.

Toteutus: Lähiopetus 150 t, itsenäinen opiskelu 50 t, terveyskasvatustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, opintokäynnit, kirjalliset tehtävät ja kokeet ja terveyden edistämiseen liittyvän oppimistehtävän (ohjaustilanne ala-asteella) suorittaminen.

Oppimateriaali: Nissinen, A, Kauhanen, J & Myllykangas, N. 1994. Kansanterveystiede. (sov. osin) WSOY. Kettunen T, Liimatainen L, Poskiparta M. 1996 Terveyskasvatus arjen neuvontatyössä. Kirjayhtymä. Helsinki. Kangas L. 2001 Terveyden edistämisen perusteet. Rokottajan käsikirja (www.KTL.fi) .Eskola J, Huovinen P, Valtonen V (toim.) 1998. Infektiosairaudet. Duodecim. (sov. osin) Tuominen, R. (toim.) 1998. Kulttuurien kohtaaminen terveydenhoidossa. WSOY. Juva. Fogelholm M, Mustajoki P, Rissanen A ja Uusitupa M. 1998. Lihavuus- ongelma ja hoito. Duodecim. Lisäksi muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Lisätietoja: Lehtori Liisa Korpivaara, Kuusankoski.

Takaisin

TERVEYDENHOITOTYÖN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 16 OV

Advanced Professional Studies in Health Visiting

A521261 Perheen ja äitiyden hoitotyö II 2 ov, IV

Family and Maternity Health Care II

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotieteeseen pohjautuvan perhekeskeisen terveydenhoitajatyöhön tiedollisten, taidollisten ja eettisten valmiuksien syventyminen perheen terveyttä uhkaavien ongelmien tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja poistamisessa raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana ja erityistilanteisssa (riskiraskaudet, lapsettomuus, perinnölliset- ja ympäristötekijät sekä elämäntapaan liittyvät tekijät). Terveydenhoitajatyössä ohjaustilanteen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaadittavien valmiuksien syventäminen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Valmiuksien saaminen oman asiantuntijuuden tiedostamiseen yhteiskunnassa tapahtuvassa terveyden edistämistyössä.

Toteutus: Lähiopetus 60 t, itsenäinen opiskelu 20 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön opiskelun suorittaminen sekä tehtävien ja kokeen suorittaminen. Opintojaksoon integroidaan ravitsemuksen opintoja.

Oppimateriaali: Paunonen M. Vehviläinen - Julkunen K. 1998. Perhe hoitotyössä. Wsoy. Helsinki. Aro. A, Mutanen M., ym. (toim.) 1993. Kliininen ravitsemus. Duodecim (sov. osin). Hietala, M & Roth - Holttinen, (1999). Infektiot ja hoitotyö. Kirjayhtymä. Tampere. Lisäksi muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Edeltävät opinnot: Perheen ja äitiyden hoitotyö I.

Lisätietoja: Lehtori Asta Niemi, Kuusankoski.

Takaisin

A521271 Lapsen ja nuoren hoitotyö II 2 ov, IV

Child and Adolescent Nursing II

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotieteeseen pohjautuvan terveydenhoitajatyön syventäminen lapsen ja nuoren hoitotyössä. Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen häiriöiden ja poikkeamien ehkäisy, tunnistaminen ja hoito moniammatillisena yhteistyönä. Perehtyminen lapsen ja nuoren terveydenhuollon erityiskysymyksiin.

Toteutus: Lähiopetus 60 t, itsenäinen opiskelu 20 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun ja tehtävien ja kokeen suorittaminen.

Oppimateriaali: Aahlberg, V & Siimes, M. 1999. Lapsesta aikuiseksi. Nemo. Terho, P ym. 2000. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki. Muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Edeltävät opinnot: Lapsen ja nuoren hoitotyö I.

Lisätietoja: Lehtori Liisa Korpivaara.

Takaisin

A521281 Työikäisen terveydenhuolto 2 ov, III-IV

Occupational Health Care

Tavoitteet ja sisältö: Valmiuksien saaminen ihmisen ja työympäristön väliseen vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien terveydellisten merkitysten arvioinnissa. Valmiudet toimia työterveyshuollossa hoitotyön asiantuntijana ja vaikuttaa ennakoivasti ja kehittävästi terveen työyhteisön ja työympäristön turvaamiseksi työpaikalla. Perehtyminen moniammatillisessa työryhmässä hyvän työterveyshuoltokäytännön ja työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttamiseen.

Toteutus: Lähiopetus 60 t, itsenäinen opiskelu 20 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun, sekä tehtävien ja kokeen suorittaminen.

Oppimateriaali: Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Opas toiminnan suunnitteluun ja seurantaan.1997. Työterveyslaitos. STM. Helsinki.

Lisätietoja: Lehtori Vuokko Romppanen, Kuusankoski.

Edeltävät opinnot: Aikuisen hoitotyö I-III.

Takaisin

A521291 Terveydenhoitotyön hallinto ja johtaminen 4 ov, III-IV

Nursing Leadership and Expertise

Tavoitteet ja sisältö: Valmiuksien saaminen hoitotieteellisen tiedon soveltamisessa hoitotyön kehittämiseksi. Motivoituminen työyhteisön ja itsensä kehittämiseen. Valmiuksien saaminen hoitotyön johtamiseen ja toimimiseen hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Terveydenhuollon markkinamekanismeihin tutustuminen. Valmiuksien saaminen ammattitaitonsa ja hoitotyön palvelujen markkinoimiseen sekä laatu- ja kustannusajatteluun. Tietouden syveneminen omista oikeuksista ja velvollisuuksista työelämässä. Motivoituminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yksilön ja väestön terveyden edistämiseksi.

Toteutus: Lähiopetus 88 t, itsenäinen opiskelu 72 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun, kokeen ja tehtävien ja/tai projektien suorittaminen.

Oppimateriaali: Wise, Y. 1995. Leading and Managing in Nursing. Mosby- Year Book INC. St. Louis. Missouri. (ositt.) Telaranta, S. 1997. Hoitotyön hallinto. Tammerpaino oy. Tampere. Lindström K. (toim.) 1994. Terve työyhteisö-kehittämisen malleja ja menetelmiä. Työterveyslaitos. Helsinki. Pelkonen, M. 1992. Hoitotyön laadunvarmistuksen perusteet. Kirjayhtymä. Helsinki. Muu ajankohtainen materiaali.

Edeltävät opinnot: Aikuisen hoitotyö I-III.

Lisätietoja: Osastonjohtaja Pirkko Rautaniemi, Kuusankoski.

Takaisin

A521301 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 2 ov, III-lV

Promoting Early Interaction

Tavoitteet ja sisältö: Oppiminen havainnoimaan vauvan/lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä tunnistamaan vauvan/lapsen mielenterveydelle haitallisia tekijöitä perheessä ja lapsen psykososiaalisen kehityksen häiriöitä. Valmiuksien saaminen puuttua hoidollisesti vauvan ja pikkulapsen kehitystä haittaaviin tekijöihin ja ohjata ja rohkaista vanhempia löytämään vanhemmuuden ja kasvattajan taitoja itsestään. Valmiuksien saaminen ohjata asianmukaiseen hoitoon ne perheet, joita terveydenhoitaja ei pysty itse auttamaan neuvolassa riittävästi.

Opinnot koostuvat seuraavista aihealuieista: työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, vanhempien neuvonta ja auttamisprosessi, auttajan taidot, ongelmien tutkiminen, auttaminen muutokseen, vauvan/lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus, vauvan/lapsen psyykkinen kehitys ja vanhemmuus, vauvan/lapsen mielenterveydelle haitalliset tekijät, vanhempien ja vauvan/lapsen vuorovaikutussuhteen havainnointi ja edistäminen.

Toteutus: seminaarit, ryhmätyöt, rooliharjoitukset ja kotitehtävät.

Suoritustapa: osallistuminen 8 x 8 h lähipäiviin. Opiskelu sisältää lisäksi itsenäisiä opiskelutehtäviä ja kirjallisuuteen perehtymistä. Kotitehtävät koostuvat havainnointi ja tarkkailutehtävistä sekä opittujen taitojen kokeilemisesta.

Oppimateriaali: Hilton Davis: Counselling Parents of Children with Chronic Illness or Disability 1998. Kirjallinen materiaali liittyy käsiteltäviin aiheisiin ja tukee edeltävän tapaamisen asioita. Se annetaan lähipäivän päätteeksi.

Huom! Varhaisen vuorovaikuituksen tukeminen -kurssia voi jatkaa vapaavalintaisilla opinnoilla, jolloin opiskeluun liittyy käytännön harjoittelu 4 ov: Projektiperhetyö kahden vuoden ajan ja siihen liittyvä työnohjaus työtavan vakiinnuttamiseksi.

Lisätietoja: Lehtori Riitta Peni, Kuusankoski.

Takaisin

A521311 Ryhmänohjaus ja moniammatilliset yhteistyötaidot 2 ov, III

Group Counselling

Tavoitteet ja sisältö: Ryhmässä toimimisen ja sen ohjaamisen perusvalmiuksien saaminen. Ryhmädynamiikan tietopohjan laajentaminen ja rohkeuden lisääminen oman toiminnan vaikutusten havaitsemiseen. Moniammatillisissa tiimeissä tarvittavien taitojen oppiminen.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 58 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Opiskelija valitsee moniammatillisen yhteistyöalueen, johon hän syventyy käytännössä ja teoriassa. Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan laatimaa oppimispäiväkirjaa.

Oppimateriaali: Ryhmätyö-lehti. Eri vuosikerrat. Muu aiheeseen liittyvä ajankohtainen materiaali.

Lisätietoja: Lehtori Anne Liikanen, Kuusankoski.

Takaisin

A521321 Hoitotieteen syventävät opinnot 1 ov, IV

Advanced Studies of Nursing Science

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotieteellisen ja eettisen ajattelun syveneminen terveydenhoitajan työssä. Ajankohtaisiin terveydenhoitotyötä ohjaaviin teoreettisiin malleihin ja hoitotieteellisiin tutkimuksiin ja julkaisuihin perehtyminen.

Toteutus: Lähiopetus 22 t, itsenäinen opiskelu 18 t.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun, tehtävien ja/tai projektien suorittaminen, seminaareissa läsnäolo pakollinen.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin aikana.

Lisätietoja: Lehtori Sinikka Koho, Kuusankoski.

Takaisin

A521331 Hoitotyötä täydentävät opinnot 1 ov, III-IV

Supplementary Studies of Nursing

Tavoitteet ja sisältö: Hoitotyössä tarvittavien taitojen sekä farmakologian tietojen syventäminen.

Toteutus: Lähiopetus 30t, itsenäinen opiskelu 10 t.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Kirjallinen koe lääkeaineopissa.

Oppimateriaali: Sovitaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja: Lehtori Pekka Kiviniemi, Kotka. Lehtori Kristiina Mettälä, Kuusankoski.

Takaisin

OHJATTU KÄYTÄNNÖN OPISKELU 57 OV

Practical Studies in Nurse Education

ORIENTOIVA KÄYTÄNNÖN OPISKELU 5 Ov

Käytännön opiskelu perushoitotyössä 5 ov, I

General Nursing

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy hoitotyöhön, hoitotyön toimintaympäristöön ja sairaanhoitajan ammattiin. Opiskelija tunnistaa omia voimavarojaan ja oppimistarpeitaan ihmistä kunnioittavan hoitotyön toteuttajana. Opiskelija saa valmiuksia hoitotyön perustaidoissa ja erilaisten ihmisten kohtaamisessa hoitotyössä.

HARJAANNUTTAVA KÄYTÄNNÖN OPISKELU 33 OV

Takaisin

Käytännön opiskelu sisätautien hoitotyössä 6 ov
Käytännön opiskelu kirurgisessa hoitotyössä 7 ov
Käytännön opiskelu mielenterveystyössä 5 ov
Käytännön opiskelu kotisairaanhoitotyössä 5 ov
Käytännön opiskelu lastenhoitotyössä 5 ov
Käytännön opiskelu väestövastuisessa hoitotyössä I 5 ov

Tavoitteet: Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokonaishoitoa asiakas-, perhe- ja yhteisölähtöisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen erilaisissa hoitoympäristöissä. Harjaantuu työskentelemään moniammatillisessa työryhmässä vastuullisesti. Tunnistaa kehittämistarpeita itsessään sekä sairaan- ja terveydenhoitotyössä.

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN OPISKELU 19 OV

Takaisin

Käytännön opiskelu väestö- vastuisessa hoitotyössä II 12 ov
Käytännön opiskelu työterveydenhuollossa 4 ov
Käytännön opiskelu kliinisessä äitiyshoitotyössä 3 ov

Tavoitteet: Opiskelija osaa asettaa tavoitteita, toimia suunnitelmallisesti ja hallita kokonaisuuksia asiakkaan terveydenhoidossa ja ohjauksessa. Kykenee tekemään päätöksiä vastuualueensa rajoissa ja osaa toimia joustavasti muuttuvissa tilanteissa. Saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja työryhmän johtamiseen. Syventää valmiuksiaan toimia terveydenhoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV

Free Choice Studies

Osastojen järjestämät vapaasti valittavat opinnot julkaistaan erikseen. Opiskelija voi valita haluamiaan opintojaksoja näistä tai eri koulutusohjelmista. Myös muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä tutkintosäännön mukaan.

Takaisin

OPINNÄYTETYÖ 13 (10+3) OV

Bachelor's Thesis

Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu tieteelliseen ajatteluun ja ilmaisuun ja sisäistää tutkivan työotteen osaksi hoitotyön kehittämistä. Opiskelija saa valmiuksia hoitotyön tutkimus- ja kehittämisprosessin toteuttamisessa. Opintojakso sisältää seminaariluonteista opiskelua tutkimustietouden syventämiseksi ja opinnäytetöiden idea-, suunnittelu- ja päättöseminaarit Opinnäytetyöhön liittyy kypsyyskoe.

Suoritustapa: Opiskelija tekee päättötyön sekä sairaanhoitajan tutkintoon (10 ov) että terveydenhoitajan tutkintoon (10 ov, josta 7 ov korvautuu sairaanhoitajan tutkinnosta). Jälkimmäinen opinnäytetyö voi olla esim. edellisen opinnäytetyön pohjalta laadittu ja toteutettu terveydenhoitotyön käytännön kehittämistehtävä, projekti tms.

Oppimateriaali: Hirsjärvi, S. 2000. Tutki ja kirjoita. Helsinki. Paunonen, M., Vehviläinen - Julkunen, K. 1997. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY. Juva. Hakala, J. 1998. Opinnäytetyö luovasti. Gaudeamus. Helsinki. Heikkilä, T. 1998. Tilastollinen tutkimus. Edita. Helsinki. Eskola, J & Suoranta, H. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Lapin yliopisto. Rovaniemi.

Lisätietoja: Lehtori Merja Laitoniemi, Kuusankoski.

Takaisin