Elektroniikan koulutusohjelma

Electronics

Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: insinööri (AMK)
Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta
Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja Martti Kettunen, puh (05) 220 8300
Opinto-ohjaaja: Pekka Mutikainen, puh. (05) 220 8351


AMMATTIOPINNOT 76 ov, josta suuntautumis opintoja 49 ov
PERUSOPINNOT 44 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov
Opinnäytetyö 10 ov
Harjoittelu 20 ov


Tutkinnon rakenne

Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joilla on valmistuttuaan hyvä osaamisen taso useilta elektroniikan alueilta. Koulutusohjelmasta valmistuvat opiskelijat sijoittuvat pääasiassa elektroniikka ja tietoliikennelaitteita valmistavien yritysten sekä tietoliikenneoperaattoreiden suunnittelu-, testaus- tai asiantuntijatehtäviin. Myös muiden yritysten informaatioteknologiapalvelut tarjoavat asiantuntijatehtäviä koulutusohjelmasta valmistuneille.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelma jakautuu kahteen suuntautumisvaihtoehtoon eli tietoliikennetekniikkaan ja elektroniikan tuotantotekniikkaan.

Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehdon keskeisiä opiskelun alueita ovat verkot, radiotekniikka, tietoliikenteen elektroniikka ja signaalinkäsittely. Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa voidaan syventyä joko tietokoneverkkoihin, mikroaaltotekniikkaan tai mikroprosessorijärjestelmiin.
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto perehdyttää opiskelijat elektroniikkateollisuuden ja -kaupan maailmaan ja sopii esimerkiksi elektroniikan valmistumistekniikasta tai myynti-insinöörin työstä kiinnostuneille.

Elektroniikan koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen

PERUSOPINNOT 44 OV
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov

YYY0011 Orientoivat opinnot
Y001201 Kirjallinen viestintä
Y001301 Puheviestintä
Y002101 Ruotsin peruskurssi
Y002201 Ruotsin jatkokurssi
Y003101 Englannin peruskurssi
Y003201 Englannin jatkokurssi
Y990001 Tietotekniikan perusteet

Takaisin

Tekniikan koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 24 ov

P001101 Kielentaito
P001501 Kokous- ja neuvottelutaito
P001701 Tutkimusraportin kirjoittaminen
P003301 Tekniikan englannin erikoiskurssi
P003401 Tutkimusraportin kirjoittaminen (englanti)
P267101 Ympäristötekniikka
P241011 Teollisuustalous
P991101 Fysiikka 1
P991201 Fysiikka 2
P991301 Fysiikka 3
P992101 Matematiikka 1
P992201 Matematiikka 2
P992301 Matematiikka 3
P994501 Työvälineohjelmat
P993101 Kemian peruskurssi

Takaisin

Elektroniikan koulutusohjelman yhteiset perusopinnot 8 ov

P992401 Matematiikka 4
P992711 Tilastomatematiikan lyhyt peruskurssi
P991431 Sähköosaston fysiikka
P991531 Fysiikan laboraatiot, sähkötekniikka

Takaisin

AMMATTIOPINNOT 76 OV
Koulutusohjelman yleisopinnot 27 ov

A230201 Tasavirtapiirit
A230211 Vaihtovirtapiirit
A230221 Passiiviset komponentit
A230231 Digitaalitekniikan perusteet
A230241 Kombinaatiologiikka
A230251 Sekvenssilogiikka
A230281 Elektroniikka 1
A230301 Elektroniikka 3
A230311 Elektroniikkasuunnittelun ohjelmistot
A232061 Tietokoneverkkojen perusteet
A232071 PC- laitetekniikka
P273101 Tietokannat
P274201 Ohjelmointitekniikka 1
P274301 Ohjelmointitekniikka 2

Takaisin

Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot 49 ov

P992501 Matematiikka 5
P992601 Sähkötekniikan matemaattiset menetelmät
A230291 Elektroniikka 2
A231251 Johdatus tietoliikennetekniikkaan
A230321 Staattinen kenttäteoria
A230331 Dynaaminen kenttäteoria
A230031 Elektroninen mittaustekniikka
A230261 Mikroprosessorit
A230271 Mikroprosessoritekniikan laboraatiot
A231021 Tietoliikennetekniikan perusteet
A231111 Signaalinkäsittelytekniikka 1
A231121 Signaalinkäsittelytekniikka 2
A231071 Mittalaitetekniikan laboratoriotyöt
A231091 Tietoliikennetekniikka
A231131 Tiedonsiirtotekniikka
A231141 Nopeat tiedonsiirtoverkot
A231041 Radiojärjestelmät
A231101 Tietoliikennetekniikan erikoistyö
A231161 Tietoliikenne-elektroniikan laboratoriotyöt
A232331 Lähiverkot
A232341 Reitittimien konfigurointi
A232351 Reitittimet ja laaja-alueverkot
A231241 Tietoliikenteen seminaari
A231061 Tietokoneverkkojen laboratoriotyöt
A231031 Radiotekniikka
A231181 Mikroaaltotekniikka
A231191 Radiotekniikan laboratoriotyöt
A231201 Radiotekniikan simulaatiot
A232301 Ohjelmoitavat logiikkapiirit
A230141 Puolijohdekomponenttien fysiikka
A231151 Sulautet järjestelmät

Takaisin

Elektroniikan tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot 49 ov

Tuotantotekniikka
A234031 Tuotantotekniikan perusteet
A213151 Ohjausjärjestelmät 1
A234041 Tuotantotekniikka
A234001 Tuotantotekniikan laboratoriotyöt
A214161 Robotiikka
A211221 Tuotantoautomaatio

Tuotetekniikka
A234011 Sähkömateriaalitekniikka
A234061 Pintaliitostekniikka
A230071 Elektroniikkalaitteiden tuotekehitys
A234051 Testaussuunnittelu
A234071 Erikoistyö
Yrityksen johtaminen
A241031 Työsuhdeasiat
A241041 Johtamisoppi
A241131 Kauppa- ja sopimusoikeus
A242011 Tuotannonohjaus
A241141 Yrityssuunnittelu
Markkinointi
A241161 Markkinoinnin perusteet
A212241 Tuotekehitys
A244101 Markkinoinnin projektityö
A244021 Markkinoinnin suunnittelu
A242031 Hankintatoiminta
A213131 Sähkömoottorit
A211161 Laatutekniikka
A211201 Layout- suunnittelu
A213141 Sähkösuunnittelu
A212191 Kone- ja mekanisointielimet
A214111 Pneumatiikka
A234102 CAD-perusteet
A234112 CAD
A234122 CAM
A213161 Ohjausjärjestelmät 2

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov
HARJOITTELU 20 ov
OPINNÄYTETYÖ 10 ov


Yhteensä 160

Takaisin

Opintojen rakenne

Perusopinnot

Elektroniikan opinnot suoritetaan sähkötekniikan osastolla ja yhteisten opintojen tarkoituksena on luoda edellytykset osaston eri koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen mukaisille syventäville opinnoille ja toisaalta varmistaa, että insinööriksi valmistuvalla on kaikista keskeisistä aihepiireistä vähintään tyydyttävät pohjatiedot.

Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot

Tietoliikennetekniikan ja elektroniikan tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehtoihin pyritään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Jos suuntautumisvaihtoehtoon hakee useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, valintaperusteena käytetään opintomenestystä.

Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto

Vastuuhenkilö: yliopettaja Martti Kettunen puh. (05) 220 8246.

Tietoliikennetekniikan suuntautumisopinnoissa perehdytään useisiin tietoliikenteen eri osa-alueisiin. Keskeisiä opiskelun alueita ovat tietokoneverkot, radiotekniikka, tietoliikenteen elektroniikka ja signaalinkäsittely. Tietoliikenneinsinöörinä voit toimia useissa eri tehtävissä tietoliikennealan yrityksissä. Opinnot antavat hyvät lähtökohdat toimia suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä, tietoliikenneprojektien vetäjänä tai esim. tietokoneverkkojen kehitys- ja ylläpitotehtävissä.

Tietoliikennetekniikan opiskelussa on suuri painoarvo käytännön työskentelyllä laboratoriossa. Tietoliikennetekniikan laboratorio jakautuu tietoverkkojen laboratorioon sekä elektroniikan ja radiotekniikan laboratorioon. Tietoverkkojen laboratoriossa on useita tutkimus- ja testiverkkoja, mm. johtavan reititinvalmistajan CISCO:n sponsoroimat CCNA- ja CCNP-harjoitusreititinverkot. Elektroniikan ja radiotekniikan laboratoriossa mittauskalusto käsittää mikroaaltoalueen mittalaitteet sekä radiokaiuttomia mittaratoja. Tietoliikennetekniikan laboratorion tärkeimmät osaamisalueet ovat: tietokoneverkot, ohjelmoitavat logiikkapiirit, tarkat aika- ja taajuusmittaukset, mikroaalto- ja mikroaaltomittaustekniikka sekä mittausjärjestelmien kehitys.

Tutkinnon rakenne

Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskeluun kuuluu 49 opintoviikkoa. Kaikille opiskelijoille pakollisia ovat

Tämän lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään yksi valinnainen opintokokonaisuus:
tietokoneverkot, radiotekniikka tai mikroprosessoritekniikka.

Koodi Opintojakson nimi Laajuus (ov)
Tietoliikennetekniikka I, 11 ov
A231251 Johdatus tietoliikennetekniikkaan 1
A231021 Tietoliikennetekniikan perusteet 3
A231111 Signaalinkäsittelytekniikka I 3
A231121 Signaalinkäsittelytekniikka II 4
Tietoliikennetekniikka II, 11 ov
A231071 Mittalaitetekniikan laboratoriotyöt 3
A231091 Tietoliikennetekniikka 3
A231131 Tiedonsiirtotekniikka 2
A231041 Radiojärjestelmät 3
Tietoliikennetekniikka III, 10 ov
A231101 Tietoliikennetekniikan erikoistyö 5
A231161 Tietoliikenne-elektroniikan
laboratoriotyöt 3
A231241 Tietoliikenteen seminaari 2

Vaihtoehtoiset opinnot

Tietoliikennetekniikan opiskelija voi valita syventymiskohteekseen tietoverkkotekniikan, radiotekniikan tai mikroprosessoritekniikan. Tietoverkkotekniikan opinnot on toteutettu CISCO:n verkko-opetuspohjaisen koulutusmateriaalin pohjalta ja opinnot antavat valmiuden CCNA-tutkinnon (Cisco Certified Network Associate) suoritukseen. Radiotekniikan opinnot keskittyvät mikroaaltotekniikkaan ja perustuvat pitkälti tietoliikennelaboratorion varsin kattavaan mikroaaltojen mittalaite- ja simulaa
tio-ohjelmistojen valikoimaan. Mikroprosessoritekniikan opinnot antavat valmiuksia nykyaikaisen digitaalielektroniikan suunnitteluun.

Koodi Opintojakson nimi Laajuus (ov)
Tietokoneverkot
A232331 Lähiverkot 2
A232341 Reitittimen konfigurointi 3
A232351 Reitittimet ja laaja-alueverkot 3
A231061 Tietokoneverkkojen
laboratoriotyöt 3
A231141 Nopeat tiedonsiirtoverkot 2
Radiotekniikka
A231031 Radiotekniikka 3
A231181 Mikroaaltotekniikka 3
A231191 Radiotekniikan laboratoriotyöt 3
A231201 Radiotekniikan simulaatiot 2
A230321 Staattinen kenttäteoria 3
A230331 Dynaaminen kenttäteoria 2
Mikroprosessoritekniikka
A232301 Ohjelmoitavat logiikkapiirit 2
A230261 Mikroprosessorit 2
A230271 Mikroprosessoritekniikan
laboraatiot 2
A231151 Sulautetut järjestelmät 2
Muita vapaasti valittavia opintojaksoja:
A274701 Java ohjelmointi 2
A230071 Elektroniikkalaitteiden
tuotekehitys 3
A230131 Puolijohdekomponenttien fysiikka 1
A230051 Sähköturvallisuus 2

Elektroniikan tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Vastuuhenkilö: yliopettaja Esa Pulkkanen
puh. (05) 220 8329.

Elektroniikkatuotanto on jatkuvasti kehittyvä teollisuuden ala. Elektroniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehto elektroniikan tuotantotekniikka antaa koulutusta sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden valmistusmenetelmistä, tuotantojärjestelmien suunnittelusta ja markkinoinnista.
Ammatilliset tehtäväalueet ovat tuotteiden valmistuksen suunnittelu, tuotannon ylläpito sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä ma
teriaalien ja tuotteiden koti- ja ulkomaan kauppaan liittyvä markkinointi. Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia yritysten tuotannonsuunnittelu-, markkinointi- ja johtamistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinnon rakenne

Kaikille pakollisten perusopintojen laajuus on 44 ov.
Ammattiaineiden opintojaksojen laajuus on 76 ov. Ammattiaineet käsittävät tietotekniikan koulutusohjelman yleisopintoja 27 ov ja elektroniikan tuotantotekniikan opintoja 49 ov.
Valintojen mukaan opiskelija voi painottaa opintonsa esimerkiksi tuotantotekniikkaan, markkinointiin tai tietoliikennetekniikkaan.
Vapaasti valittavien kurssien laajuus on 10 ov.
Opinnäytetyön laajuus on 10 ov.
Sen tavoitteena on opiskelijan tietojen syventäminen suuntautumisvaihtoehdon jollakin painopistealueella.
Harjoittelun laajuus on 20 ov.
Sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan työympäristöön ja antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Harjoittelu pyritään yhdistämään kiinteästi ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön.
Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksoja on suoritettava vähintään 49 ov. Vaihtoehtoisiksi opinnoiksi voi valita myös muita ammattiaineiden kursseja tai CCNA-tutkintoon (Cisco Certified Network Associate) liittyviä opintoja. Tällöin opiskelijan on tehtävä henkilökohtainen suunnitelma, jonka koulutusohjelman johtaja hyväksyy.

Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 49 OV

Tuotantotekniikka
A234031 Tuotantotekniikan perusteet
A213151 Ohjausjärjestelmät 1
A234041 Tuotantotekniikka
A234001 Tuotantotekniikan laboratoriotyöt
A214161 Robotiikka
A211221 Tuotantoautomaatio

Tuotetekniikka
A234011 Sähkömateriaalitekniikka
A234061 Pintaliitostekniikka
A230071 Elektroniikkalaitteiden tuotekehitys
A234051 Testaussuunnittelu
A234071
Erikoistyö

Esimerkkejä suositeltaviksi vaihtoehtoisiksi opinnoiksi (vähintään 21 ov):

Tietoliikennetekniikka

A230321 Staattiset kentät
A230331 Dynaamiset kentät
A231021 Tietoliikennetekniikan perusteet
A231091 Tietoliikennetekniikka
A232331 Lähiverkot
A231031 Radiotekniikka
A231181 Mikroaaltotekniikka
A230261 Mikroprosessorit
A230271 Mikroprosessoritekniikan laboraatiot
A232301 Ohjelmoitavat logiikkapiirit
A231121 Signaalinkäsittelytekniikka 2
A234131 Mittaustekniikka

tai
Yrityksen johtaminen
A241031 Työsuhdeasiat
A241041 Johtamisoppi
A241131 Kauppaoikeus
A242011 Tuotannonohjaus
A241141 Yrityssuunnittelu

tai
Markkinointi
A241161 Markkinoinnin perusteet
A212241 Tuotekehitys
A244101 Markkinoinnin projektityö
A244021 Markkinoinnin suunnittelu
A242031 Hankintatoiminta
tai
Sähkömekaniikka
A213131 Sähkömoottorit
A211161 Laatutekniikka
A211201 Layout- suunnittelu
A213141 Sähkösuunnittelu
A212191
Kone- ja mekanisointielimet
A214111
Pneumatiikka
A234102
CAD-perusteet
A234112 CAD
A234122 CAM
A213161 Ohjausjärjestelmät 2

Opintojaksot

A230201 Tasavirtapiirit 2 ov, I
DC Circuits

Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tasavirtapiirien ratkaisumenetelmiin. Silmukka- ja solmumenetelmä, tikapuuverkon käsittely, kerrostamismenetelmä, Theveninin ja Nortonin teoreemat.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt.
Oppimateriaali: Voipio: Virtapiirit ja verkot, Otatieto.
Opettajat: Lehtori Jari Autio ja koulutusohj. joht. Jaakko Levomäki.

Takaisin

A230211 Vaihtovirtapiirit 2 ov, II
AC Circuits

Tavoitteet ja sisältö: Vaihtovirtapiirien ratkaisumenetelmät. Osoitinlaskennan perusteet. Resonanssipiirit, muuntajat.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti.
Oppimateriaali: Voipio: Virtapiirit ja verkot, Otatieto.
Opettajat: Lehtori Jari Autio ja koulutusohj. joht. Jaakko Levomäki.
Edeltävät opinnot: A230201 Tasavirtapiirit.

Takaisin

A230221 Passiiviset komponentit 1 ov, I
Passive Components

Tavoitteet ja sisältö: Elektroniikan passiiviset komponentit, vastukset, kondensaattorit ja kelat.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti.
Oppimateriaali: Luentomonisteet.
Opettajat: Lehtori Jari Autio.

Takaisin

A230231 Digitaalitekniikan perusteet 1 ov, I
Introduction to Logic

Tavoitteet ja sisältö: Lukujärjestelmät, koodit, Boolen algebra, Karnaugh'n kartta.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti.
Oppimateriaali: Rantala: Digitaalitekniikka osa A, Tietokotka.
Opettaja: Lehtori Jari Autio.

Takaisin

A230241 Kombinaatiologiikka 1 ov, II
Combinatorial Circuits

Tavoitteet ja sisältö: Kombinaatiopiirien suunnittelu ja tärkeimmät kombinaatiopiirit.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti.
Oppimateriaali: Rantala: Digitaalitekniikka osa A, Tietokotka.
Opettaja: Lehtori Jari Autio.
Edeltävät opinnot: A230231 Digitaalitekniikan perusteet.

Takaisin

A230251 Sekvenssilogiikka 2 ov, II
Sequential Circuits

Tavoitteet ja sisältö: Laskurit, siirtorekisterit, ohjelmoitavat logiikkapiirit sekä tilakoneet.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt.
Oppimateriaali: Rantala: Digitaalitekniikka osa B. Tietokotka.
Opettaja: Lehtori Jari Autio.
Edeltävät opinnot: A230241 Kombinaatiologiikka.

Takaisin

A230281 Elektroniikka 1 4 ov, II
Electronics 1

Tavoitteet ja sisältö: Aktiiviset komponentit, diodi, bipolaari- ja kanavatransistori sekä operaatiovahvistin.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt.
Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot.
Opettaja: Lehtori Jari Autio.
Edeltävät opinnot: A230211 Vaihtovirtapiirit.

Takaisin

A230301 Elektroniikka 3 2 ov, III
Electronics 3

Tavoitteet ja sisältö: Operaatiovahvistinkytkentöjen mitoitukset, vahvistimet, oskillaattorit, teholähteet.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt.
Oppimateriaali: P. Horowitz, W. Hill: The Art of Electronics.
Opettaja: Yliopettaja Esa Pulkkanen.

Takaisin

A230311 Elektroniikkasuunnittelun ohjelmistot 2 ov, II
Computer Aided Design

Tavoitteet ja sisältö: Simulointi- ja piirisuunnitteluohjelmistojen käyttö. Harjoitustyö.
Suoritustapa: Hyväksytyt suoritettu harjoitustyö.
Oppimateriaali: Ohjelmistojen käsikirjat.
Opettaja: Yliopettaja Esa Pulkkanen.
Edeltävät opinnot: A230281 Elektroniikka 1.

Takaisin

A232061 Tietokoneverkkojen perusteet
Basics of Computer Networks 2 ov, II

Tavoitteet: Opiskelija tuntee perusteet erilaisista lähiverkkostandardeista ja protokollista sekä tietää verkoissa käytettävien laitteiden tarkoituksen.
Sisältö: Tietokoneverkkojen topologiat. OSI- malli. Lähiverkkostandardit: kilpavarausväylä-, valtuudenvälitys- ja valokuituverkot. Verkkojen kaapelointi ja liittimet. Verkkosovittimet ja niiden ajurit. Verkkoprotokollat. Verkkojen laitteet: toistin, keskitin, silta, reititin. Verkkokäyttöjärjestelmät, nopeat lähiverkkotekniikat.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti ja seminaarityö.
Oppimateriaali: Matti Puska: Lähiverkkojen tekniikka, Pro Training, Satku. Kari Saarelainen: Lähiverkkojen tekniikka, Yritysmikrot.
Opettajat: Yliopettaja Martti Kettunen ja lehtori Jouko Pahlama.

Takaisin

A232071 PC-Laitetekniikka 2 ov, II-III
PC Hardware and Peripheral Devices

Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen tietokoneen (PC) ja sen tärkeimpien oheislaitteiden toimintaperiaatteet sekä PC:n kokoonpanon suunnitteluun liittyvien tärkeimpien komponenttien merkityksen koneen toiminnalle ja tehokkuudelle. Sisältöä: PC-koneen kotelon, emolevyn, prosessorin, keskusmuistin, näytönohjaimen ja äänikortin sekä erilaisten massamuistien merkitys koneen kokoonpanon suunnittelussa ja toiminnassa. Setup-ohjelman merkitys ja käyttö esim. virransäästöominaisuuksien hyödyntämisessä. Näyttötekniikat ja näytön valinta. PC-koneen perusliitännät ja niiden käyttömahdollisuudet sekä massamuistien liitäntätekniikat ja käyttökohteet. Eri kirjoitintyypit, kuvanlukijat, digitaalikamerat ja niiden ominaisuudet, toimintaperiaatteet sekä valintaperusteet.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti sekä seminaarityö.
Oppimateriaali: Olavi Lähteinen: Uusi PC-tekniikan käsikirja, HelsinkiMedia. Flyktman, Rousku, Rousku, Kivimäki: Suuri PC-mikron laitekirja, Suomen ATK-kustannus Oy. Lehtiartikkelit sekä laitevalmistajien kotisivut.
Opettaja: Lehtori Jouko Pahlama.

Takaisin

A230291 Elektroniikka 2 2 ov, II
Electronics 2

Tavoitteet ja sisältö: Laplace- muunnos virtapiirien käsittelyssä, suotimien perusteet, muutosilmiöt.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt.
Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot.
Opettajat: Lehtori Jari Autio.
Edeltävät opinnot: A230281 Elektroniikka 1.

Takaisin

A231251 Johdatus tietoliikennetekniikkaan 1 ov, II
Introduction to Communication Theory

Tavoitteet ja sisältö: Tutustuminen tietoliikennetekniikan eri osa-alueisiin ja perustyökaluihin.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.
Oppimateriaali: Opintomonisteet.
Opettaja: Yliopettaja Martti Kettunen.

Takaisin

A230321 Staattinen kenttäteoria 3 ov, III
Static Electromagnetic Fields

Tavoitteet ja sisältö: Sähkö, virtaus- ja magneettikentät. Resistanssin, induktanssin ja kapasitanssin laskeminen geometrisen rakenteen perusteella.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti.
Oppimateriaali: Voipio: Kenttäteoria. Otatieto.
Opettaja: Lehtori Jari Autio.

Takaisin

A230331 Dynaaminen kenttäteoria 2 ov, III
Dynamic Electromagnetic Fields

Tavoitteet ja sisältö: Maxwellin yhtälöt, Faradayn laki, sähkömagneettiset aallot.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti.
Oppimateriaali: Voipio. Kenttäteoria, Otatieto.
Opettaja: Koulutusohj. joht. Jaakko Levomäki.
Edeltävät opinnot: A230321 Staattinen kenttäteoria.

Takaisin

A230031 Elektroninen mittaustekniikka
Electronic Measurements 2 ov, I

Sisältö: Metrologian perusteet. Mittausvirheet, jäljitettävyys ja kalibrointi. Kohina. Jännitteen ja virran mittaus. Tehomittari, oskilloskooppi ja funktiogeneraattori. Teholähteet. Spektrianalysaattori. Ajan ja taajuuden mittaus. Mittalaitteiden ohjaus IEEE-488-väylällä. Prosessisuureiden mittausanturit. HP-Basic mittalaiteohjauksessa.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti.
Oppimateriaali: Luentomonisteet.
Edeltävät opinnot: A230201 Tasavirtapiirit.

Takaisin

A230261 Mikroprosessorit 2 ov, III
Microprocessors

Tavoitteet ja sisältö: Muistit, sulautetut järjestelmät, assembly- ohjelmoinnin perusteet.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti.
Oppimateriaali: Rantala: Mikroprosessoritekniikka, Otatieto.
Opettaja: Lehtori Jari Autio.
Edeltävät opinnot: A230231 Digitaalitekniikan perusteet.

Takaisin

A230271 Mikroprosessoritekniikan laboraatiot 2 ov, III
Microprocessors Lab Course

Tavoitteet ja sisältö: 8-bittisen mikrokontrollerin laitteisto- ja ohjelmointiharjoituksia.
Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt.
Oppimateriaali: Rantala: Mikroprosessoritekniikka, Tietokotka.
Opettaja: Lehtori Jari Autio.
Edeltävät opinnot: A230271 Mikroprosessorit.

Takaisin

A231021 Tietoliikennetekniikan perusteet
Basic Communication Systems 3 ov, III

Sisältö: Spektri. Siirtofunktio. Vääristymät ja kohina. Siirtojohdot. Modulaatio. Aikajakotekniikan perusteet.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti.
Oppimateriaali: Hentinen V., Tietoliikennetekniikan perusteet. Carlson A.B: Communication Systems, McGraw-Hill.
Opettaja: Yliopettaja Esa Pulkkanen.
Edeltävät opinnot: Matematiikan opintojaksot.

Takaisin

A231111 Signaalinkäsittelytekniikka 1
Signal Processing Techniques 1 3 ov, III

Sisältö: Suodattimet. Näytteenotto- ja pitopiirit. AD/DA-muunnokset, MatLab SP-Toolbox.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.
Oppimateriaali: Alasaarela: Elektroniikan suodattimet. Millman-Grabel: Microelectronics. INSKO: AD/DA-muunnokset.
Opettajat: Koulutusohj. joht. Jaakko Levomäki ja lehtori Jari Autio.
Edeltävät opinnot: A230281 Elektroniikka 1.

Takaisin

A231121 Signaalinkäsittelytekniikka 2
Signal Processing Theory 2 4 ov, IV

Sisältö: Signaalien digitaalisen käsittelyn teoria. Digitaaliset suodattimet. Signaaliprosessorit ja niiden sovellutukset. MATLAB/Signal-ohjelman käyttö simuloinnissa ja testauksessa.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöselostus.
Oppimateriaali: Kuc: Introduction to Digital Signal Processing. Chassaing: Digital Signal Processing with C and the TMS 320C30.
Opettaja: Koulutusohj. joht. Jaakko Levomäki.
Edeltävät opinnot: A230281 Elektroniikka 1, A230291 Elektroniikka 2, A231111 Signaalinkäsittelytekniikka 1.

Takaisin

A231071 Mittalaitetekniikan laboratoriotyöt
Measuring Equipment for Communication Systems 3 ov, III

Sisältö: Impedanssimittarit, piirianalysaattori. Taajuuslaskimet. RF- tehomittari. Spektrianalysaattorit ja pyyhkäisygeneraattorit, kohinamittaukset. Aikatason mittaukset radiotaajuuksilla. Modulaatioanalysaattori. Impedanssimittauksia ja piirianalysaattorin käyttöharjoituksia. Spektrin mittaaminen. Häiriöt radiotiellä. Antennien säteilykuvion ja polarisaatio-ominaisuuksien mittaus. Audiomittaukset.
Suoritustapa: Hyväksytyt työselostukset. Kurssilla on läsnäolo pakollista.
Oppimateriaali: Eskelinen: Radiotekniikan mittaukset, Kymdata. INSKO: Mikroaaltomittaustekniikka. Opetusmoniste.
Opettaja: Yliopettaja Martti Kettunen.
Edeltävät opinnot: Matematiikan opintojaksot, A230321 Staattinen kenttäteoria, A230281 Elektroniikka 1 ja A230031 Elektroninen mittaustekniikka.

Takaisin

A231091 Tietoliikennetekniikka 3 ov, III-IV
Communication Theory

Sisältö: Digitaalinen tietoliikenneverkko. Aikajakotekniikka. Digitaaliset puhelinkeskukset. GSM tekniikka. Yhteiskanavamerkinanto.
Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöselostus.
Oppimateriaali: Laitevalmistajien monisteet. Puhelinlaitosten liitto: MTP/ TUP/ ISUP. Penttinen J., GSM-tekniikka. Volotinen V., Tietoliikenne.
Opettaja: Yliopettaja Esa Pulkkanen.
Edeltävät opinnot: A231021 Tietoliikennetekniikan perusteet.

Takaisin

A231131 Tiedonsiirtotekniikka 2 ov, IV
Data Communications

Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää oppilas tiedonsiirtotekniikan niin teoreettiseen kuin käytännön sisältöön. Sisältöä: Tiedonsiirron peruskäsitteet, koodaus, siirtovirheet, salaus ja pakkaus. Modeemit, päätelaiteliitynnät, xDSL-tekniikat, tiedonsiirtoverkot, organisaatioiden välinen tiedonsiirto.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti.
Oppimateriaali: Halsall: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Kaj Grandell: Tietoliikennetekniikan perusteet.
Opettaja: Yliopettaja Martti Kettunen.
Edeltävät opinnot: A231021 Tietoliikennetekniikan perusteet.

Takaisin

A231141 Nopeat tiedonsiirtoverkot 2 ov, IV
Fast Communication Networks

Sisältö: Nopeat optiset verkot, WDM-tekniikka, Frame-Relay, ATM-tekniikka, Monipalveluverkot., POS-tekniikka, L3-kytkimet.
Suoritustapa: Hyväksytty tentti.
Oppimateriaali: Händel, Huber, Schröder: ATM Networks, Addison Wesley. Grundström: ATM tekniikka ja monipalveluverkot, monisteita.
Opettaja: Yliopettaja Martti Kettunen.
Edeltävät opinnot: A232061 Tietokoneverkkojen perusteet.

Takaisin

A231041 Radiojärjestelmät 3 ov, III
RF Systems

Sisältö: Radiopuhelinverkot. Soluverkkojen mitoitusperusteita. Tukiasemapaikan valintakriteerit. Yleisradion jakelutekniikka. HDTV. Linkkijärjestelmät. Radioteknilliset suunnistuslaitteet: ILS, MLS, VOR/DME, NDB, GPS, LORAN
ja OMEGA. Tutkatekniikka. Avaruustietoliikenne, maa-asemat ja avaruussegmentin radioteknilliset laitteet. Järjestelmien huollettavuus- ja luotettavuusnäkökohdat.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti.
Oppimateriaali: Rappaport: Wireless communications. Mouly, Pautet: The GSM system for mobile communications. Kayton, Fried: Avoinics navigation systems. Kraus: Radioastronomy. Spacecraft Systems Engineering. Opetusmoniste.
Opettaja: N.N.
Edeltävät opinnot: A231031 Radiotekniikka.

Takaisin

A231101 Tietoliikennetekniikan erikoistyö 5 ov, IV
Project Work on Communication Systems

Sisältö: Oppimateriaalitutkimus tai käytännöllinen suunnittelutehtävä tietoliikennetekniikan alalta.
Suoritustapa: Hyväksytty työselostus.
Oppimateriaali: Työohje.
Opettajat: Yliopettaja Esa Pulkkanen ja yliopettaja Martti Kettunen.
Edeltävät opinnot: A230281 Elektroniikka 1, A231021 Tietoliikennetekniikan perusteet.

Takaisin

A231161 Tietoliikenne-elektroniikan laboratoriotyöt 3 ov, III
Telecommunication Electronics Lab Course

Sisältö: Kurssilla rakennetaan ja testataan projektiluontoisesti tuotekehitystyyppisiä tietoliikenteen elektronisia laitteita ja järjestelmiä. Kurssilla perehdytään nykyaikaisten digitaali-, analogia- ja RF-piirien käyttöön piiriratkaisuissa. Rakennettujen laitteiden mittauksiin ja ominaisuuksien määrittelyyn käytetään keskeisimpiä elektroniikan mittalaitteita.
Suoritustapa: Hyväksytyt työselostukset. Kurssilla on läsnäolo pakollista.
Oppimateriaali: Työohjeet ja käsikirjat.
Opettaja: Yliopettaja Martti Kettunen.
Edeltävät opinnot: A232061 Verkot, A274201 Ohjelmointitekniikka 1, A274301 Ohjelmointitekniikka 2.

Takaisin

A232331 Lähiverkot 2 ov, III
Local Area Networks

Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii hallitsemaan erilaiset lähiverkkostandardit, protokollat sekä lähiverkojen laitteet. Sisältöä: Lähiverkkojen tekniikka. OSI-mallin eri kerrokset.
Verkkojen kaapeloinnit, Reitityksen perusteet. Protokollat.
Toteutus: Kurssi muodostaa kokonaisuuden kurssin A232061 Tietokoneverkkojen perusteet kanssa. Kurssi perustuu Ciscon verkkoakatemian internet-pohjaiseen opiskeluun.
Suoritustapa: Ciscon verkkoakatemian kokeet.
Oppimateriaali: Ciscon verkkoakatemian materiaali.
Opettajat: Yliopettaja Martti Kettunen ja lehtori Jouko Pahlama.
Edeltävät opinnot: A232061 Tietokoneverkkojen perusteet.

Takaisin

A232341 Reitittimen konfigurointi 3 ov, III
Router Configuration

Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena antaa peruslähtökohdat pienten ja keskisuurten reitittimien konfigurointiin. Sisältöä: Ciscon reitittimet, reititettävät protokollat, reititysprotokollat ja reittimen konfigurointi.
Toteutus: Kurssi perustuu Ciscon verkkoakatemian internet-pohjaiseen opiskeluun
Suoritustapa: Ciscon verkkoakatemian kokeet.
Oppimateriaali: Ciscon verkkoakatemian materiaali.
Opettajat: Yliopettaja Martti Kettunen ja lehtori Jouko Pahlama.
Edeltävät opinnot: A232061 Tietokoneverkkojen perusteet, A232331 Lähiverkot.

Takaisin

A232351 Reitittimet ja laaja-alueverkot
Routers and Wide Area Networks 3 ov, III

Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on syventää reitittimien konfiguroinnin osaamista sekä tutustua tärkeimpiin laaja-alue verkkotekniikoihin. Sisältö: Kytkintekniikat, VLAN-tekniikat, verkkojen suunnittelu, IPX- ja IGRP-protokolla, pääsylistat, WAN-tekniikat ja -suunnittelu, PPP-protokolla, ISDN ja Frame Relay.
Toteutus: Kurssi perustuu Ciscon verkkoakatemian internet-pohjaiseen opiskeluun.
Suoritustapa: Ciscon verkkoakatemian kokeet.
Oppimateriaali: Ciscon verkkoakatemian materiaali.
Opettajat: Yliopettaja Martti Kettunen ja lehtori Jouko Pahlama.
Edeltävät opinnot: A232061 Tietokoneverkkojen perusteet, A232331 Lähiverkot, A232341 Reitittimen konfigurointi.

Takaisin

A231241 Tietoliikenteen seminaari 2 ov, IV
Telecommunication Seminar

Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tehdään laaja seminaarityö, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tieteellisen julkaisutasoisen dokumentin tuottamiseen tietoliikennetekniikan alueelta. Seminaarityö julkaistaan internet-dokumenttina. Sisältöä: Nykyaikaisen tietoliikenteen aihealueet.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu seminaarityö ja tentti.
Oppimateriaali: Edellisten kurssien tiedonsiirtotekniikan seminaarijulkaisut.
Opettaja: Yliopettaja Martti Kettunen.
Edeltävät opinnot: A231021 Tietoliikennetekniikan perusteet.

Takaisin

A231061 Tietokoneverkkojen laboratoriotyöt 3 ov, III
Communication Systems Lab Course

Sisältö: Erityyppisten verkkojen rakentaminen, tiedonsiirtokaapelointien suunnittelu ja rakentaminen, reitittimien konfigurointi, tiedonsiirtoyhteyksien kokeileminen sekä verkko-ohjelmistojen installointi ja konfigurointi. Kurssilla perehdytään lähiverkkoihin ja internet-tekniikkaan.
Suoritustapa: Hyväksytyt työselostukset. Kurssilla on lasnäolo pakollista.
Oppimateriaali: Työohjeet ja käsikirjat.
Opettajat: Yliopettaja Martti Kettunen ja lehtori Jouko Pahlama.
Edeltävät opinnot: A232061 Verkot, A274201 Ohjelmointitekniikka 1, A274301 Ohjelmointitekniikka 2.

Takaisin

A231031 Radiotekniikka 3 ov, III
RF Engineering

Sisältö: Passiiviset komponentit. Oskillaattorit ja sekoittimet. GaAs- ja bipolaarivahvistimet. Kohina. Epälineaariset ilmiöt. Resonaattorit ja suodattimet. Mikroliuska-, liuskajohto- ja koaksiaalirakenteet. Smithin kartta. Sarja- ja rinnakkaissovitus, impedanssi- ja admittanssikäsittely. Antennit: säteilykuvio, impedanssi ja mekaaninen rakenne. Eri antennityyppien keskeiset ominaisuudet ja suunnitteluperiaatteet. Radiovastaanotin ja -lähetin. Tehoasteet.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti.
Oppimateriaali: Collin: Foundations for Microwave Engineering. Howes Morgan: Microwave Devices. Kraus: Antennas. Johnson: Antenna Engineering Handbook. Lindell: Antenniteoria,
Otakustantamo. A. Räisänen ja A. Lehto: Radiotekniikka. Opetusmonisteita.
Opettaja: Marko Matola.
Edeltävät opinnot: A230331 Dynaaminen kenttäteoria.

Takaisin

A231181 Mikroaaltotekniikka 3 ov, III-IV
Microwave Technique

Sisältö: Planaariset aaltojohdot. Aaltojohtojen epäjatkuvuudet. Piirielementit. Sovitusmenetelmiä. Tehonjakajat, suuntakytkimet ja hybridit. Mikroaaltosuodattimet ja _antennit. Diodit ja transistorit. Vahvistimet ja oskillaattorit. Taajuuskertojat, -jakajat ja sekoittimet. Kytkimet, vaiheensiirtimet ja vaimentimet.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti.
Oppimateriaali: Lehto, Räisänen: RF- ja mikroaaltotekniikka, Otatieto. Räisänen, Lehto: Radiotekniikkatekniikka, Otatieto. Matthaei, Young, Jones: Microwave filters, impedance-matching networks, and coupling structures, Artech house. Collin: Foundations for microwave engineering, McGraw-Hill. James, Hall: Handbook of microstrip antennas (1 & 2), IEE electromagnetic series. Zurcher, Gardiol: Broadband patch antennas, Artech house. Maas: Microwave mixers, Artech house. Mailloux: Phased array antenna handbook, Artech house. Lindell, Nikoskinen: Antenniteoria, Otatieto.
Opettaja: Marko Matola.
Edeltävät opinnot: A231031 Radiotekniikka, A230331 Dynaaminen kenttäteoria.

Takaisin

A231191 Radiotekniikan laboratoriotyöt
Microwave Lab Course 3 ov, III-IV

Sisältö: Laboratoriossa suunitellaan, simuloidaan ja valmistetaan mikroaaltoalueella toimiva antenni, vaimennin, suodatin, vahvistin yms. Suunnittelu ja simulointi toteutetaan tietokoneavusteisesti ADS, HFSS sekä MOMENTUM suunnittelu- ja simulointiohjelmistojen avulla. Valmiista laitteesta mitataan keskeiset ominaisuudet ja laaditaan niiden pohjalta teknillinen erittely laitteen ominaisuuksista.
Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö.
Oppimateriaali: Matthaei, Young, Jones: Microwave filters, impedance-matching networks, and coupling structures, Artech house. Collin: Foundations for microwave engineering, McGraw-Hill James, Hall: Handbook of microstrip antennas (1&2), IEE electromagnetic series. Zurcher, Gardiol: Broadband patch antennas, Artech house. Maas: Microwave mixers, Artech house.
Mailloux: Phased array antenna handbook, Artech house. Lehto, Räisänen: RF- ja mikroaaltotekniikka, Otatieto. Lindell, Nikoskinen: Antenniteoria, Otatieto.
Opettaja: Marko Matola.
Edeltävät opinnot: A231181 Mikroaaltotekniikka.

Takaisin

A231201 Radiotekniikan simulaatiot
Microwave Simulation 2 ov, III-IV

Sisältö: Suuritaajuisten järjestelmien, komponenttien ja piirien simulointiohjelmistot. Kurssissa tutustutaan sekä piirimallien että kenttäsimulaattoreiden avulla tapahtuvaan simulointiin ja optimointiin. Käytössä ovat Agilent Technologies:n ADS- (Advanced Design System), HFSS- (High Frequency Structure Simulator) sekä MOMENTUM- suunnittelu ja simulointiympäristöt.
Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö.
Opettaja: Marko Matola.
Edeltävät opinnot: A231181 Mikroaaltotekniikka.

Takaisin

A232301 Ohjelmoitavat logiikkapiirit 2 ov, III
Programmable Logic Devices

Sisältö: Ohjelmoitavien logiikkapiirien arkkitehtuuri ja ominaisuudet. MAX-PLUS II suunnitteluohjelmiston käyttö: kytkentäkaavioeditori, aaltomuotoeditori ja AHDL-kovonkuvauskieli, suunnitelman käännös, simulointi ja piirin ohjelmointi.
Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö.
Oppimateriaali: MAX-PLUS II käsikirjat ja EPLD-piirien datakirjat.
Opettaja: Yliopettaja Martti Kettunen.
Edeltävät opinnot: A230241 Kombinaatiologiikka, A230251 Sekvenssilogiikka.

Takaisin

A230141 Puolijohdekomponenttien fysiikka
Semiconductor Device Physics 2 ov, III

Sisältö: Kvanttifysiikan perusteet, kiinteän aineen kiderakenne ja sähkönjohtavuus, puolijohteiden sähköiset ja optiset ominaisuudet, puolijohdeliitokset, puolijohdekomponenttien rakenne ja fysikaaliset toimintaperiaatteet.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti.
Oppimateriaali: S.O. Kasap: Principles of Electrical Engineering Materials and Devices, McGraw-Hill, 2000.
Opettaja: Yliopettaja Tapio Pousi.
Edeltävät opinnot: Fysiikan opintojaksot.

Takaisin

A231151 Sulautetut järjestelmät 2 ov, III
Embedded Systems

Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on opettaa todellisten sulautettujen järjestelmien prosessorien ohjelmointia. Opiskelija tutustuu sulautettujen mikroprosessorien mahdollisuuksiin ja rakenteeseen. Sisältöä: Sulautetut järjestelmät. Käytetyn harjoitusprosessorikortin rakenne ja mahdollisuudet.
Suoritustapa: Hyväksytty ohjelmointiharjoitustyö.
Oppimateriaali: Laitevalmistajien käsikirjat.
Opettajat: Yliopettaja Martti Kettunen ja DI Heikki Pakkanen.
Edeltävät opinnot: A230241 Kombinaatiologiikka, A230251 Sekvenssilogiikka, A230261 Mikroprosessorit, A230271 Mikroprosessoritekniikan laboraatiot.

Takaisin

A234031 Tuotantotekniikan perusteet 1 ov, II
Basics of Production Engineering

Tavoitteet ja sisältö: Tutustuminen alan teollisuuteen.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.
Opettaja: Yliopettaja Esa Pulkkanen.

Takaisin

A234041 Tuotantotekniikka 2 ov, II
Production Engineering

Tavoitteet: Antaa yleiskuvan metalli- ja muovituotteiden valmistuksessa käytettävistä työstömenetelmistä, koneista ja työkaluista.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti.
Oppimateriaali: Luentomonisteet.
Opettaja: Lehtori Jukka Spets.

Takaisin

A234001 Tuotantotekniikan laboratoriotyöt 2 ov, III
Manufacturing Automation Lab Course

Sisältö: Ohjelmoitavien logiikoiden soveltaminen. Valvomo-ohjelmistot. Automaatiojärjestelmän käyttöönotto ja ohjelmointi.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.
Oppimateriaali: Työohjeet. Laitetoimittajien käsikirjat.
Opettaja: N.N.
Edeltävät opinnot: A213151 Ohjausjärjestelmät 1.

Takaisin

A234011 Sähkömateriaalitekniikka 2 ov, III
Electrical Materials

Sisältö: Vuosittain vaihtuvia tutkimustehtäviä piirilevyjen valmistuksesta, juotostekniikoista ja komponenteista.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti.
Oppimateriaali: Opintojakson aikana tuotettu materiaali.
Opettaja: N.N.

Takaisin

A234061 Pintaliitostekniikka 2 ov, III
Surface Mount Technology

Sisältö: Pintaliitostekniikan komponentit ja juotosmenetelmät. Pintaliitostekniikan vaatimukset piirilevysuunnittelussa.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö.
Oppimateriaali: Prasad R.P., Surface Mount Technology.
Opettaja: N.N.

Takaisin

A230071 Elektroniikkalaitteiden tuotekehitys 3 ov, III-IV
Electronic Product Developement

Sisältö: Laitesuunnittelu. Tuotantokelpoisuuden tarkastelut. Laatutekniikka. Kansalliset ja kansainväliset standardit ja määräykset. Tuotekehityksen systemaattiset menetelmät.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöselostus.
Oppimateriaali: Jokinen T.: Tuotekehitys. Mardigning M.: Interference Control in Computers and Microprocessor Based Equipment.
Opettaja: Yliopettaja Esa Pulkkanen.
Edeltävät opinnot: A230281Elektroniikka 1, A230301 Elektroniikka 3.

Takaisin

A234051 Testaussuunnittelu 3 ov, IV
Test Design

Sisältö: Tuotteen testauksen suunnittelu. Mittalaitteet ja niiden kalibrointi. Suureiden jäljitettävyys.
Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö.
Oppimateriaali: Luennolla jaettu materiaali.
Opettaja: N.N.

Takaisin

A234071 Erikoistyö 5 ov, III-IV
Project Work

Sisältö: Tutkielma tai suunnittelutehtävä tuotantotekniikan alalta.
Suoritustapa: Hyväksytty työselostus.
Oppimateriaali: Työohje.
Opettaja: N.N.

Takaisin

A234102 CAD-perusteet 1 ov, III
CAD I

Sisältö: AutoCAD-ohjelman 2D-toiminnot.
Suoritustapa: Harjoituksia AutoCAD 2000 tai AutoCAD 2002 ohjelmalla.
Opettaja: Lehtori Veikko Vuoksio.

Takaisin

A234112 CAD 2 ov, III
CAD II

Sisältö: AutoCAD-ohjelman 2D - ja 3D -toiminnot. Harjoituksia AutoCAD 2000 tai AutoCAD 2002 ohjelmalla.
Opettaja: Lehtori Veikko Vuoksio.

Takaisin

A234122 CAM 1 ov, III
CAM

Sisältö: NC-koodin generointitapoihin tutustuminen. Käytännön harjoituksia WinCam-ohlelmistolla.
Opettaja: Lehtori Veikko Vuoksio.

Takaisin

Opinnäytetyö 10 ov

Opinnäytetyö 10 ov, IV
Bachelor's Thesis

Tavoite ja sisältö: Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden. Tavoitteena on kehittää kykyä havaita ja ratkaista suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti ammattitehtävissä esiin tulevat ongelmat.
Suoritustapa: Koulutusohjelman opinnäytetyö tehdään erillisen ohjeen mukaisesti ja siitä on myös erillinen arviointiohje.
Edeltävät opinnot: Kaikki koulutusohjelman keskeiset opintojaksot.
Lisätietoja: Sv-vastaavat.

Takaisin